Estatuts d’UNCat

Congrés 2006.

Estatuts d’UNCat 
Capítol I: Finalitat

Art 1 .- UNITAT NACIONAL CATALANA (UNCat) és un partit polític d’àmbit nacional i les seves finalitats són contribuir democràticament a la determinació de la política nacional i a la formació de la voluntat política dels ciutadans, així com promoure la seva participació en les institucions representatives de caràcter polític a través de la formulació de programes, la presentació de candidats i el seu suport en les corresponents eleccions i la realització de qualsevol activitat necessària per al compliment d’aquests fins.

Art 2 .- L’organització defensarà la realització plena de la nació catalana en tots els àmbits.

Art 3 .- L’organització, ajustarà la seva actuació i la seva organització interna a les formes i els procediments democràtics.

Capítol II: Denominació, símbol i domicili

Art 4 .- El nom de l’organització és UNITAT NACIONAL CATALANA. La seva bandera és la tradicional catalana, afegint-hi un estel blanc de cinc puntes sobre triangle blau, que servirà també com a símbol. També es podrà utilitzar la Creu de Sant Jordi com a símbol i bandera.

Art 5 .- El seu estatge social central està situat a la ciutat de Barcelona, carrer de la Boqueria número 23, 1er 1ª, que podrà ser traslladat per acord del Consell Polític o el Congrés. Es podran tenir altres locals com a domicili de les corresponents delegacions o seccions.

Capítol III: Ideologia

Art 6 .- L’organització no queda adscrita a cap ideologia determinada, però es considera dins l’àmbit democràtic i nacionalista.

Capítol IV: Organització general i seccions comarcals

Art 7 .- UNCat s’organitza a partir del Congrés Nacional, el Consell Polític i el Secretariat Nacional, i la base la forma la militància agrupada en seccions comarcals.

Art 8 .- Per a la formació d’una secció comarcal, cal que un mínim de tres afiliats ho sol•licitin per escrit al Secretariat Nacional. Cada secció haurà de triar un cap o responsable, que haurà de rebre el vistiplau del Secretariat Nacional.

Art 9 .- Cada secció tindrà autonomia, però haurà de consultar les accions i manera d’actuar al Secretariat Nacional per mantenir la coherència de l’organització.

Capítol V: El Congrés Nacional

Art 10 .- El Congrés Nacional és l’òrgan suprem de l’organització. És un ens sobirà i les seves resolucions i els seus acords són imperatius.

Art. 11 .- Al Congrés Nacional hi podran assistir amb veu i vot tots els militants que estiguin al dia en els pagaments de quotes i amb una antiguitat mínima de 6 mesos d’afiliació. Cap militant podrà tenir més de tres vots delegats de militants absents.

Art 12 .- El Congrés Nacional serà ordinari o extraordinari. Cada quatre anys se celebrarà un Congrés Nacional ordinari. Els extraordinaris se celebraran per acord del Consell Polític, a petició del Secretariat Nacional o si ho sol•licita un mínim del 20 per cent dels militants que estiguin al corrent de pagament.

Art 13 .- El Congrés Nacional delibera i resol sobre totes les qüestions que li siguin plantejades. És de la seva competència: els estatuts de l’organització, la seva dissolució o la seva fusió amb una altra, i el nomenament del Consell Polític i del Secretariat Nacional. El funcionament del Congrés Nacional es farà a través d’un reglament.

Capítol VI: El Consell Polític

Art 14 .- El Consell Polític és l’òrgan màxim entre congressos i controla la gestió del Secretariat Nacional i el compliment del pla de treball. Està format per tots els membres del Secretariat Nacional i per tots els caps de les seccions comarcals, el responsable de les Joventuts així com pel president del partit. Els membres de la Comissió de Disciplina també en formen part. Cada persona que en forma part té un vot, no hi ha delegació de vot.

Art 15.- El Consell Polític es reunirà una vegada cada sis mesos com a mínim o a petició del Secretariat Nacional.

Capítol VII: El president o presidenta del partit

Art 16 .- El càrrec de president o presidenta és honorífic i serà escollit pel Congrés Nacional. El president o presidenta pot representar el partit en actes públics per delegació del Secretariat Nacional.

Art 17 .- El càrrec pot quedar vacant si així ho acorda el Congrés Nacional.

Capítol VIII: El Secretariat Nacional

Art 18.- El Secretariat Nacional representa oficialment l’organització, ja sigui en actes i relacions jurídiques, de dret públic i privat, i de tot altre ordre sempre amb el consentiment del Consell Polític. També té les funcions executives i administratives de l’organització.

Art 19 .- El Secretariat Nacional està format per un mínim de 5 persones i un màxim de 10 persones. S’escull en el Congrés Nacional a partir d’una candidatura completa. No s’accepta l’elecció individual d’un militant a formar part del Secretariat Nacional.

Art 20 .- El Secretariat Nacional es reunirà com a mínim una vegada cada mes. L’assistència a les sessions és obligatòria per a tots els seus membres, si no és que s’excusin per causa justificada. Dues manques d’assistència seguides i tres alternes sense causa justificada, seran motiu de dimissió

Art 21 .- Els acords del Secretariat Nacional seran presos per majoria.

Capítol IX: La Comissió de Disciplina

Art 22 .- La Comissió de Disciplina s’escollirà en ell Congrés Nacional i estarà formada per tres persones. Es dotarà d’un reglament intern i decideix sobre els conflictes interns. Té capacitat de proposar sancions i arribar a l’expulsió d’un militant, les quals han de ser acordades pel Secretariat Nacional.

Capítol X: Afiliats i afiliades

Art 23.- Poden afiliar-se a UNITAT NACIONAL CATALANA tots els homes i les dones majors de divuit anys que no pertanyin a cap altra organització política i que acceptin el programa de l’organització i de la seva disciplina orgànica.

Art 24 .- Per a ser admès com a afiliat, caldrà sol•licitar-ho per escrit, ésser proposat per dos afiliats i obtenir la conformitat del Secretariat Nacional.

Art 25.- Per a ser considerat afiliat caldrà que s’aboni la quota reglamentària.

Art 26.- Cap afiliat pot tenir representació de càrrec del partit en cas de ser condemnat judicialment per causes que el Secretariat Nacional consideri contràries als interessos del partit. Així mateix qualsevol càrrec remunerat i escollit per votació s’entendrà que és del partit, mai de propietat individual. El militant, en el moment d’afiliar-se i pagar la quota establerta, reconeix i acata aquests estatuts.

Art 27.- Seran drets i deures dels afiliats: impulsar el compliment dels fins de l’organització mitjançant la presentació d’iniciatives, la dedicació voluntària de l’activitat personal i l’aportació de contribucions econòmiques, ser elector i elegible per als òrgans rectors de l’organització i formar-hi part amb veu i vot; manifestar la seva opinió i expressar els seus suggeriments i queixes davant els òrgans competents, i ésser informat de les activitats de l’organització i del seu règim econòmic.

Art 28.- Les sancions per actes contraris al partit seran decidits per la Comissió de Disciplina, i inclourà, si s’escau, l’expulsió de l’organització. L’afiliat que hagi de ser expulsat podrà apel•lar davant el Consell Polític, que haurà de ratificar o no la decisió presa pel Secretariat Nacional.

Capítol XI: L’organització territorial

Art 29 .- El partit s’organitza territorialment dins l’àmbit de Catalunya i on hi hagi representació catalana.

Art 30.- Les seccions comarcals s’adaptaran a la divisió comarcal oficial. En alguns casos extraordinaris es permetran seccions específiques d’àmbit territorial si ho aprova el Secretariat Nacional.

Capítol XII: Joventuts

Art 31.- El Consell Polític podrà acordar la creació de les joventuts del partit.

Art 32 .- En cas de fer-se, el Consell Polític acordarà el nom de les joventuts, el reglament de les joventuts i n’escollirà una direcció inicial.

Art 33 .- El partit creu que les joventuts hauran de ser una escola de formació política i hauran de tenir una actuació especial en la realització d’accions propagandístiques.

Capítol XIII: Eleccions i càrrecs públics

Art 34 .- La designació de candidats de l’organització en les diverses eleccions serà feta pel Consell Polític a proposta del Secretariat Nacional, el qual rebrà les propostes de les seccions comarcals.

Art 35 .- La designació dels afiliats que hagin d’ocupar càrrecs públics en nom de l’organització serà feta pel Consell Polític.

Art 36.- Qualsevol candidat de l’organització, en el cas de ser elegit, s’haurà de comprometre a presentar la dimissió si causa baixa de l’organització per qualsevol motiu o si ho sol•licita la direcció del partit.

Art 37 .- Tots els afiliats amb càrrecs públics o de representació estan obligats a informar de les seves activitats al Consell Polític i al Secretariat Nacional, sempre que en siguin requerits.

Capítol XIV: Patrimoni i règim documental

Art 38 .- El patrimoni de l’organització és indivisible i estarà constituït pels béns i els drets de qualsevol classe adscrits per qualsevol títol legal. L’expulsió o la dimissió dels afiliats o la dissolució de seccions no confereix cap dret a devolució de quotes o divisions de patrimoni.

Art 39 .- Són recursos econòmics de l’organització les quotes i aportacions econòmiques dels afiliats i d’aquells que, sense afiliar-se, volen donar-li suport. També ho són els rendiments del seu patrimoni, els productes de les activitats de l’organització, les donacions, les herències, els llegats i les subvencions que rebi i els crèdits que concerti, el producte de les col•lectes que realitzi i tot altre ingrés legalment autoritzat.

Art 40 .- Qualsevol afiliat que ostenti un càrrec de representació o càrrec electe cedirà a favor de l’organització el 15 per cent dels honoraris, les dietes, els emoluments, i totes aquelles quotes que acumuli en motiu de l’esmentat càrrec. Aquesta quantitat podrà ser modificada en cada cas pel Consell Polític.

Art 41 .- Quant als llibres de comptabilitat i a tots els altres reglamentaris, s’hi aplicarà tot allò que ordenen la llei i les disposicions complementàries, i es compliran igualment les normes sobre rendició de comptes, la seva publicitat, l’elevació als organismes corresponents i la deguda informació als afiliats.

Art 42 .- Conforme a la seva plena capacitat jurídica i patrimonial, l’organització podrà crear i exercir qualsevol altra activitat que beneficiï les finalitats i els objectius socials.

Capítol XV: L’extinció de l’organització

Art 43 .- La dissolució de l’organització ha de ser acordada en un Congrés Nacional. També seran causa d’extinció de l’organització la fusió amb una altra organització i totes les altres establertes per la llei.

Art 44 .- En els casos de fusió, el patrimoni és fondrà o s’incorporarà amb l’organització que s’integri. En el cas de dissolució o d’extinció diferent, el patrimoni i els béns es destinaran a la institució d’utilitat general o pública de Catalunya que el Congrés Nacional acordi, i, en el cas de no intervenir-hi el Congrés Nacional, a l’Institut d’Estudis Catalans.

Capítol XVI: Modificació dels Estatuts

Art 45 .- Les modificacions estatutàries, aprovades pel Congrés Nacional, hauran d’ajustar-se a les normes legals vigents i a les altres aplicacions.

Art 46 .- Els casos i atribucions no previstos en aquests Estatuts s’entenen de la competència del Consell Polític.

1 comentari

Filed under Documents d'Unitat Nacional Catalana

One response to “Estatuts d’UNCat

  1. Retroenllaç: Congrés Nacional d’UNC. 22 d’octubre del 2006. | Catalunya Catalana

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s