Category Archives: Exèrcit Català

ORGANITZACIÓ DE L’EXÈRCIT CATALÀ. 1924

ORGANITZACIÓ DE L’EXÈRCIT CATALÀ. 1924

Convençuts com estem que solament usant la violència pot obtenir-se la llibertat de Catalunya, hem cregut convenient exposar el pensament que ha de presidir l’organització per a obtenir-la. El primer que cal és organitzar l’Exèrcit català o potser, millor dit, les forces combatents de Catalunya adaptant la seva organització i la seva tàctica a les condicions que prevalen a Catalunya, el seu esperit, la seva psicologia especial, estat d’opinió, mitjans de què pot disposar-se, etc. Els plans de campanya han de respondre, doncs, a la realitat i no a la fantasia, pels perjudicis que podria causar el seu fracàs en l’esperit de combat i resistència del nostre poble. L’organització, doncs, ha de tenir un sentit essencialment pràctic donant a la part moral la gran importància que li correspon. Tots els arguments que puguin esgrimir-se quant a la manca del sentiment netament separatista de Catalunya o que sols el senten una petita minoria; tots els criteris que poden sostenir-se respecte a la manca de combativitat dels catalans o del seu esperit de sacrifici, no poden tenir cap importància des del punt de vista de la nostra organització. No podríem negar que potser alguns d’aquests arguments són certs pel que fa al conjunt, tenint en compte els dos segles de dominació i manca de Llibertat, i a la influència de la gran i petita burgesia, que guarda els seus interessos amb la gelosia del qui ha construit quelcom que li ha costat moltes suors i que vol conservar amb tranquilitat i li fa témer les revoltes i trastorns polítics i socials. Però en el nostre cas no pot tenir-se en compte aquest estat d’opinió pel motiu que les nostres forces combatents han de ser formades per voluntaris, plens d’amor a la pàtria i disposats al sacrifici per la seva llibertat.

En primer lloc, examinem, encara que sigui lleugerarnent, la classe de lluita que cal posar en pràctica.
Tres són les maneres de combat que poden adoptar-se.

Les guerrilles. Aquest sistema té com a característiques: defugir el combat, guanyar temps, simular atacs, causar alarma a l’enemic, fer-li baixes en passar per punts determinats, mantenir-lo en continua alerta i aprofitar els descuits o excessiva confiança d’alguna columna per a causar-li mals greus.

Devem sospesar bé aquest sistema des del punt de vista militar i polític i sobretot dels avantatges o inconvenients que en poden resultar per a Catalunya des del punt de vista internacional, tenint en compte la situació del món i les relacions que existeixen entre les grans potències, com a conseqüència del trasbals de la guerra. Permetria la S.D.N.* que aquesta guerra se sostingués el temps que, forçosament hauria de durar? Els interessos respecte d’Espanya són els mateixos els d’Anglaterra que els de França? En una paraula: podria Anglaterra veure amb bons ulls que es formés la República Catalana que, indubtablement, podria agradar a França?

A part l’aspecte general del problema, hi ha la qüestió de les Illes Balears, sobre la qual no hi podria haver de cap manera una intel.ligència entre els dos Països. Aquell que tingués a les seves mans la plaça forta de Maó -que és la posició estratègica més important de la Mediterrània occidental- seria qui dominaria aquesta zona. Si es tractés d’Anglaterra, amb una esquadra de submarins i contratorpillers i unes bases d’avions, podria tallar brutalment la comunicació de França amb les seves colònies africanes. Si, en canvi, fos França la que ocupés aquella plaça, amb les seves bases a Toló i Bizerta, no podria passar per la Mediterrània cap vaixell sense el seu beneplàcit. (Cal no perdre de vista, però, que des d’aleshores la tècnica i la potència dels submarins, junt amb els avenços en l’aviació de guerra, han tingut un gran desenrotllament).

Establerta la República Catalana aliada de França que podria disposar de la base de Maó, es trobaria impossibilitada Anglaterra d’acudir per la via de la Mediterrània, en ajut de les seves colònies. Tenint en compte aquest aspecte internacional, hem de rebutjar la guerra de guerrilles per la durada que pogués tenir, cas en el qual probablement donaria lloc a una intervenció d’Anglaterra interessada a destruir qualsevol focus de pertorbació en les rutes del seu Imperi. Indirectament, això podria significar un ajut incondicional a l’Estat espanyol i una pressió damunt de França per a fer-la desistir d’ajudar-nos, com així succeí amb la República renana.

D’altra part, una guerra llarga dóna lloc a que sorgeix un estat morbós i d’indisciplina, ultra que des del punt de vista militar, tota guerra basada en cedir terreny a l’enemic i tan sols de tant en tant plantar-li cara durant algunes hores, acaba per ésser un fracàs.

Alçaments dins de les poblacions Una altra classe de guerra és l’alçament dins de les grans ciutats industrials. D’aquesta poc se n’ha de parlar; és més apropiada per a l’element obrer i revolucionari Encara que fos iniciada per l’element patriota, al cap de poc temps, si no coincidís amb un alçament al camp, els revolucionaras i els obrers s’apropiarien de la direcció o bé obrarien pel seu propi compte. El més segur seria que, al cap de poc, els elements conservadors s’allunyessin del moviment patriòtic, el miressin amb recel i per fi, de manera ostensible o indirectament, donessin el seu ajut als contraris.
La guerra que cal fer. És la de Catalunya contra l’Estat opressor, recollint i reunint tots els recursos, tots els elements que voluntàriament o forçosa s’acoplin per a combatre i vèncer-lo d’acord amb els punts següents:

1er. Organització d’un petit exèrcit de combatents voluntaris.

2on. Acoblament dels elements auxiliars necessaris, com són: servei sanitari militar; servei civil; transports; policia militar; informació.

3er. Establiment d’una política de guerra, que tindria la missió següent: intervenció en la política internacional; organització de la propaganda separatista a Catalunya i arreu; formació d’un reglament provisional per a establir el Govern de Catalunya en cada població compresa en la zona reconquistada; organització d’un servei especial de policia i vigilància per veïns de les poblacions reconquistades.

4rt. Organització de la recaptació, punt essencial per al millor èxit de l’organització de les forces combatents.
El pressupost de guerra: els efectius. Amb tot el que acabem de dir, el primer que cal plantejar-se és el què costaria l’organització dels voluntaris i quin fóra l’efectiu indispensable per a posar a la pràctica els nostres plans.
Entenc que els efectius inicials han de xifrar-se en cinc mil homes amb tots els elements auxiliars necessaris, que faria pujar la força inicial a sis mil homes. El material per a posar en peu de combat aquesta força seria:

Pessetes
4.500 fusells a pessetes 125.00 cada un, amb els cartutxos corresponents 800.000,00
500 fusells-metralladors a pessetes 500,00 c/u 250.000,00
100 metralladores Hotchkins a pessetes 1,200 c/u i accessoris 200.000,00
Municions 3.000.000,00
Canons de 37 mm. i municions 750.000,00
Cavalls, transports, ultra el que fos requissionat 350.000,00
Forns de carnpanya, conserves, farines, farratges, etc., etc 500.000,00
Material de comunicacions 100.000,00
Mobilització i concentració 1.600.000,00
Sanitat militar 200.000,00
Política de guerra 250.000,00
Total previst 8.000.000,00

Caldria preveure el muntatge d’una fàbrica de fusells i metralladores per a una producció de 1.500 fusells al mes i el muntatge de la fabricació de municions i bombes de mà per un pressupost de 300.000 pessetes per a cada servei.

Govern de Catalunya. De res no serviria anar a l’orgarnització d´una força combatent, si no hi hagués darrera un organisme superior de govern que gaudís d’una autoritat damunt de tots els organismes encarregats de conduir la lluita, així com dels que caldria que tinguessin cura d’organitzar la vida civil.

D’aquest organisme superior han de formar part: el cap suprem de l’Exèrcit; el cap de la política internacional; el de la política interior; el cap encarregat de la recaptació de cabals; el de relacions ammles organitzacions catalanes d’Amèrica.
Entenc que aquest organisme de govern hauria de residir a París, a reserva que algun dels seus membres, com els caps de la política interior i recaptació de cabals, residissin a Catalunya, els quals formaran el directori de Barcelona, amb els auxiliars que fossin necessaris.

Crec, per altra part, necessari que les entitats d’Amèrica nomenin entre elles un Directori central al qual haurà d’adreçar-se el Govern de Catalunya a fi d’intensificar i recollir tots els elernents necessaris per ajudar al triomf de la nostra causa i sobretot per consultar-los en tots els moments difícils, ja que han demostrat en ocasions diverses la seva gran vàlua , el seu sà criteri i la seva imparcialitat en els seus consells, en fi, la seva abnegació i esperit de sacrifici.

Creiem que per a demostrar el nostre agraïment i la importància que té per a nosaltres el seu criteri, un membre del Directori americà hauria de formar part del Govern de Catalunya.

Francesc MACIÀ
Bandol (Var), Vil.la Les Pins, 3 de setembre del 1924.
“Macià, la seva actuació a l’estranger”,Josep Carner-Ribalta i notes de Ramon Fabregat. Edicions Catalanes de Mèxic, Autors Associats. Mèxic DF. 1952, pp.141-146.

Deixa un comentari

Filed under Exèrcit Català

ESTAT CATALÀ. ELS FETS DE PRATS DE MOLLÓ

ESTAT CATALÀ. ELS FETS DE PRATS DE MOLLÓ 

MOLLO1

……… Estat Català va ser creat per Francesc Macià com organització patriòtica però també intentava bastir els fonaments de l´exèrcit que hauria d´alliberar Catalunya.Quan Macià es va haver d´exiliar va anar a Perpinyà i després a París als voltants d´on va establir les oficines d´Estat Català al 59 bis de la rue Charles Duflos, a Bois-Colombes. Allà es varen organitzar els Escamots i es va posar en pràctica un programa d´entrenament sota l´aparença d´un grup d´amants de l´excursionisme.La literatura militar va servir per instruir els Escamots provenis de l´exèrcit francès encara que també es disposava de documents redactats per Miquel Baltà, membre del SEM (Servei d´Estudis Militars).L´Emprèstit Pau Claris

En el text “Organització de l’Exèrcit Catalá”, Macià diu que “per a posar en peu de combat sis mil homes” caldrien 8.600.000 pessetes. Per finançar l´operació Estat Català va crear l´Emprèstit Pau Clarís, els catalans d´Amèrica i també de l´interior varen respondre fent arribar els seus donatius per la causa. Al Butlletí de l’Estat Català, de París, nº 7, de primer de juliol de 1925, a la portada s´anunciava l’emissió de l´Emprèstit de Catalunya Pau Claris, de l’any 1925. El Butlletí deia:

“L’Emprèstit “Pau Claris” no és una emissió de bons a plaç fixe ni a un interès determinat. És un prèstec a Catalunya per la conquesta de la seva llibertat.

El total de l’emissió “Pau Claris” és de Pessetes 8.750.000, repartit en títols de 25, 100, 500 i 1000 pessetes.

Els bons d’Emprèstit o paper-moneda seran reconeguts i fets efectius en pessetes-or tantost estigui constituit i instaurat plenament l’Estat Català.

Els títols d’emprèstit són garantits per un Comitè compost per homes eminents de Catalunya que cuidaran de l’administració d’aquests cabals, i actuaran segons les instruccions del Govern Provisional de Catalunya.

Per facilitar la realització dels bons, els noms o contrasenyes dels subscriptors quedaran degudament registrades en les matrius dels títols i en els llibres corresponents.

El venciment de l’Emprèstit començarà de comptar-se a partir del dia en que, recobrada la nostra terra, comenci en ella el Govern legal dels homes elegits pels catalans.

En el cas que, per raons que no estan al nostre abast, el Govern no podés desseguida acudir al pagament de l’Emprèstit, aleshores es fixarà un interès sobre el valor dels títols. Aquest interès es farà efectiu en quedar redimits els títols, en cas que l’Emprèstit es pagui abans d’acabar el primer any de govern, o bé per semestres, si el pagament es prorroga per més d’un any.

En pagar els interessos, es farà considerant sempre els títols en llur valor de pesseta-or.

Queda entès doncs, que, si bé el venciment de l’Emprèstit és considera el dia de la Victòria, podrà ésser prorrogat fins a 5 anys com a màxim, amb la condició que els títols guanyaran l’interès que es fixarà.

No podrà carregar-se impost de cap mena sobre els títols d’aquest Emprèstit, que gaudirà d’absoluta excepció, donada la seva alta finalitat.

El Comitè Emissor d´Estat Català pren el compromís solemnial de fer respectar les condicions del nostre Emprèstit a tot Govern que s’estableixi a Catalunya”.

El total que es va recollir fins el 11 de gener de 1927 va ser:

Mèxic 36.889,95 FF
Asunción (Paraguai) 700,00 FF
L’Havana 28.1 13,90 FF
Xile 37.062,00 FF
Buenos Aires 154.175,00 FF
Santiago de Cuba 172.524,50 FF
Nova-York 163.524,50 FF
Mendoça (Argentina) 115.260,00 FF
Bajabonico (R. Domin.) 2.053,00 FF
Rosario (Argentina) 10.000,00 FF
920.360,85 FF

L´Organització de l´Exèrcit: 

Citem a Carner-Ribalta, ell dona els detalls de l´organització de l´Exèrcit Català:

“A Catalunya, el directori clandestí d’Estat Català (presidit pel Dr. Jaume Aiguader i integrat pel Dr. Benet Mori, Dr.Perramon, Dr. Bonifaci i J. Casals) havia anat creant una força semblant, amb la premissa ben assentada que Estat Català sino volia ésser cap partit polític, sinó una organització paramilitar amb 1′ objectiu de crear l’Exèrcít Català. Els joves reclutats s’agrupaven en “Escamots” (18 homes cadascun) i “Terços” (compostos per 3 Seccions). Funcionaven com a organització secreta ben disciplinada (…). A part aquest enquadrament del personal necessari, també gradualment s’havien anat constituint a França alguns dipòsits d’armes tocant a la frontera, un d’ells al mas de Can Bach, del municipi de Costoja, i un altre al mas de l’Orri, prop de Sant Llorenç de Cerdans. Altres armes, en més petites quantitats, foren colgades en un bosc d’alzines, ja a l’interior de Catalunya. Josep Esparch, Artur Corominas i els germans Morella estaven encarregats de canviar sovint les -caixes de lloc i de verificar la bona conservació de les armes. A mesura que s’anava disposant de cabals, es feien altres compres d’armament i municions, sobretot al nord de França i a Bèlgica, que eren transportades en una camioneta al llarg de França, algunes expedicions conduides per Bauzà, Raluy o Angel Foix”

En Ramon Fabregat va comprar del Temple, el barri jueu de París, cinyells, motxilles, cantimplores, bosses de costat, corretjam, etc., que provenien de l´exèrcit francès i americà de la Primera Guerra.

L’uniforme del l´Exèrcit Català consistia en una camisa caqui, amb un cinyell de cuir, i un distintiu blau al costat esquerre; pantalons de muntar a cavall, de vellut, bandes d’excursionista a les cames i sabates amb claus.

Es va començar l´instrucció amb les armes curtes i llargues i es feien marxes per exercitar el cos, més d´un cop havien rebut la visita dels gendarmes que sospitaven pel moviments d´aquells “excursionistes”.

Havia l´inteció d´entra en combat l´Onze de Setembre però es va constatr que una part important de les municions que havien estat enterrades estaven fora d´ús, la humitat havia fet malbé la pòlvora i era necessari esperar que arribessin les miunicions comprades a Bèlgica, per tant, la data de l’acció fou fixada per al 4 de novembre.

Citem de nou a Carner-Ribalta: “El pla de campanya fóra el següent: el total dels efectius armats amb les pròpies possibilitats fóra aproximadament de 500 homes, comptant-hi els voluntaris italians. Les forces foren dividides en dos grups, sota les ordres directes de Macià i comandats, el primer, per Martí Vilanova, el segon per Josep Rovira. Un dels grups, concentrats a Prats de Molló, entraria pel Coll d’Ares; l’altre grup partiria del mas de l’Orri i aniria per Sant Llorenç de Cerdans. Pels itineraris de muntanya prèviament estudiats i assajats, evitant fins on fos possible tot contacte amb les forces de vigilància fronterera, els dos grups arribaran el mateix matí a un punt convingut no lluny d’Olot, on se’ls ajuntarien els grups vinguts de l’interior. Caient per sorpresa sobre Olot, serien atacades les casernes de la guàrdia civil i carrabiners. Hom comptava que la resistència no seria insuperable i que la ciutat fóra rápidament presa. Inicialment hom havia parlat d’una doble acció que consistia que un grup caigués sobre Figueres. Martí Vilanova, nadiu d’aquella ciutat, garantia que el castell de Figueres podia ésser pres per sorpresa, i això hauria constituit un gran cop d’efecte. La prudència de Macià, però, féu que hom optés per l’acció unificada a Olot, on precisament aquell dia estaven concentrats uns 900 reclutes catalans destinats al Marroc i altres guarnicions espanyoles. Sense cap mena de dubte, un nombre d’ells s’ajuntaria a l’acció. Dominada Olot, i hissada la bandera, fóra proclamada la República Catalana i l’alçament general a tot el país. D’acord amb l’efectivitat d’aquest crit de “A les armes catalans!” i amb la volada que l’alçament prengués, s’estendria la lluita allí on calgués. En últim recurs, el petit Exèrcit Català es podria emboscar a les Guilleries, mantenir-s’hi el temps que calgués i d’allí estant conduir una acció guerrillera o prosseguir en direcció a Barcelona” .

Per altra part Macià havia creat jafeia dos anys un servei d´informació als territoris pirinencs i els informes que arribaven erea que la guàrdia civil i carrabiners no depassaven els 4.000 homes dispersos per tota la zona fronterera. Però el problema més gran era que dels revoltats sols es podia comptar amb els homes d´Estat Català i alguns italians antifeixistes, a més la CNT havia promés iniciar una vaga general a Barcelona, però no es tenia gaire confiança en ells.

El divendres, 29 d’octubre, Macià, Gassol i Carner-Ribalta arriben a Eina on un cotxe els transporta a la vil.la “Denise” de Prats de Molló, que serà el Quarter General. “El gros de l’expedició surt de París cap el Sud, en tren i autobuses, els dies 30, 31 d’Octubre i 1 de novembre. Els expedicionaris, però, no aconsegueixen d’arribar als seus llocs de concentració ni als dipòsits d’armament. La gendarmeria francesa, posada en alerta, detura en sec l’expedició abans d’arribar a la frontera. Macià i Gassol són detinguts a vil.la “Denise”; els altres, collits d’ací i d’allà són concentrats a Perpinyà i reclosos a la casema d’un regiment de senegalesos, a excepció de Macià, Gassol i Bordas de la Cuesta, que són mantinguts en detenció en un hotel de Perpinyà, per ordres del Prefecte dels Pirineus Orientals”.

Varen ser delatats per Riccioti Garibaldi, un dels italians antifeixistes que col.laboraven amb Macià i net del famós Garibaldi, el qual era un agent de Mussolini.

Detenció i judici:

Alguns combatents varen poder evitar ser detinguts, molts varen fugir pels Pirineus i varen entrar a les comarques del Pincipat, dos regiments de la Guàrdia Civil varen ser enviats per capturar els combatents catalans però no en varen detenir ni un!. Davant de l’escàndol, Primo de Rivera va haver de procedir a una colla de destitucions d’oficials per manca de zel.

A Barcelona, la policia va detenir a quatre sindicalistes: Aiguader, Manuel Gonzàlez Alba, Pestaña, etc. Els altres conjurats sobretot a les comarques es varen fer escàpols.

Els detinguts a França varen ser:

Francesc Macià (Detingut i Processat) Pere Caballé (Processat i Expulsat)
Josep Barnaus (Processat i Expulsat) Calabrino Calabri (Processat i Expulsat)
Tomaso Beltrami (Processat i Expulsat) Eduard Campanyà (Processat i Expulsat)
Joan Blanc (Processat i Expulsat) Vicenzo Carano (Processat i Expulsat)
Ramon Boixader (Processat i Expulsat) Eduald Carbonell (Processat i Expulsat)
Lluís Boixader (Processat i Expulsat) Josep Carner-Ribalta (Detingut i Processat)
Josep Bordas de la Cuesta (Detingut i Processat) Josep Carrió (Processat i Expulsat)
Salvador Botey (Detingut i Processat) Josep Casals (Processat i Expulsat)
Jaume Brugat (Detingut i Processat) Luigi Casatí (Detingut i Processat)
Eduard Budó-Gibert (Detingut i Processat) Francesc Català (Detingut i Processat)
Roc Boronat (Detingut i Processat) Amaldo Civardi (Detingut i Processat)
Artur Corominas (Detingut i Processat) Josep Grané (Detingut i Processat)
Joan Costa (Detingut i Processat) Silvio Gluini (Processat i Expulsat)
Jaume Crusat (Detingut i Processat) Joan Gual (Processat i Expulsat)
Ernest A. Dalmau (Detingut i Processat) Artur Guasch (Processat i Expulsat)
Amleto degli Espositi (Processat i Expulsat) Armando Guastaroba (Detingut i Processat)
Lluís Delacasa (Detingut i Processat) Joan Ysern (Detingut i Processat)
N. di Nunzio (Detingut i Processat) Francesc Jacas (Detingut i Processat)
Carles Duran (Detingut i Processat) Luigi Luccibello (Detingut i Processat)
Josep Esparch (Detingut i Processat) Baldomer Lluís (Detingut i Processat)
Ramon Fabregat (Detingut i Processat ) Guillermo Mambelli (Processat i Expulsat)
Carles Farsac (Detingut i Processat) Manuel Manonellas (Detingut i Processat)
Felip Ferran (Detingut i Processat) Dorb. Marcolini (Detingut i Processat)
Angel Ferrando (Detingut i Processat) Joaquim Marlès (Processat i Expulsat)
Josep Ferreró (Detingut i Processat) Josep Marlès (Processat i Expulsat)
Juli Figueras (Detingut i Processat ) Pere Marmer (Detingut i Processat)
Josep Fontbemat (Detingut i Processat) Lluís Mart (Detingut i Processat)
Enric Fontbernat (Detingut i Processat) Ramon Martí-Farreras (Detingut i Processat)
Josep Fornals (Detingut i Processat) Ramon Marvà (Detingut i Processat)
Salvador Galobardes (Detingut i Processat) Gayetano Mezzari (Detingut i Processat)
Angel García (Detingut i Processat) Jaume Miravitlles (Processat i Expulsat)
Perez Garrós (Processat i Expulsat) Manuel Moliner (Detingut i Processat)
Ventura Gassol (Detingut i Processat) Josep Moragues (Detingut i Processat)
Emili Gibert (Detingut i Processat) Lluís Morella (Detingut i Processat)
Pere Morella (Detingut i Processat) Joan Salesas (Detingut i Processat)
Josep Morella (Detingut i Processat) Aldo Salerno (Detingut i Processat)
Celso Morigi (Detingut i Processat) Benet Samper (Detingut i Processat)
Josep Nadal-Colomer (Detingut i Processat) Magí Serès-Roca (Detingut i Processat)
Joan Nicolau (Processat i Expulsat) Santo Semerano (Processat i Expulsat)
Scipio Nuvoli (Processat i Expulsat) Ramon Solans (Detingut i Processat)
Joaquím Núnyes (Detingut i Processat) Manuel Soler (Detingut i Processat)
Josep Pagès (Detingut i Processat) Emili Store (Detingut i Processat)
Isidre Pallarols (Detingut i Processat) Xavier Tarragó (Detingut i Processat)
Sebastià Palau (Detingut i Processat) J. Terrades (Detingut i Processat)
Lluís Pellicer (Detingut i Processat) Albelard Tona (Detingut i Processat)
Manuel Piera (Detingut i Processat) Vicenç Tormo (Detingut i Processat)
Alfred Pla (Detingut i Processat) Francesc Torrell (Detingut i Processat)
Lluís Pou i Solà (Detingut i Processat) Mario Traverso (Processat i Expulsat)
Lluís Puig (Detingut i Processat) Carceso Traversi (Detingut i Processat)
Jaume Recasens (Detingut i Processat) Ramon Vendrell (Detingut i Processat)
Rafael Ribas (Detingut i Processat) Rafael Vila (Processat i Expulsat)
Franco Ripamonti (Detingut i Processat) Martí Vila (Processat i Expulsat)
Arturo Rizzoli (Detingut i Processat) Martí Vilanova (Detingut i Processat)
Francesc Robles (Detingut i Processat) Jaume Vilaplana (Detingut i Processat)
Primitiu Romanyach (Detingut i Processat) Felindo Zanasi (Detingut i Processat)
Josep Rovira (Detingut i Processat) Ricciotti Garibaldi (Detingut i Processat)
Ferran Salas (Processat i Expulsat)

 

Sobre el material incautat per la policia francesa cal reproduir el text de Carner-Ribalta:

“El 4 de novembre de 1926, l’inspector Bringer s’adreçà a Prats de Molló, on hi ha la vil.la “Denise”, llogada al senyor Esparch, un dels conjurats, i on residien el coronel Macià i alguns dels seus companys. L’escorcoll comportà la incautació de les armes i municions següents:

81 fusells la majoria dels quals de la marca Màuser i alguns altres amb la marca Lebel,

6 mosquetons francesos;

2 carrabines Winchester;

1 fusell-metralleta;

1 metralladora de marca alemanya;

2 revòlvers Parabellum,

36 baionetes;

18.000 cartutxos;

Un lot de material d’abillament i de campament: bidons, motxilles, cinturons, sacs de dormir, impermeables, etc; també s’hi va trobar 14 capots blaus de l’exèrcit francès i varis braçals de la Creu Roja.

El 6 de novembre, seguint les indicacions de Lluís Morella, un dels inculpats, el comissari Bringer se n’anà a Sant Llorenç de Cerdans, a l’indret conegut com Mas de l’Orri.

Es va excavar el terra i s’hi va trobar:

3 caixes de fusta amb: 54 fusells,

1 metralladora;

1 fusell-metralleta i 19 baionetes;

2 caixes de fusta contenint diversos cartutxos de revòlver i 3 revòlvers Parabellum;

5 caixes metàl.liques en les quals hi havia 6.000 cartutxos per a fusell i metralladora;

En un petit sarró, hi trobarem un paquet de dinamita i una desena de tubs de cordita. (cheddite gommée). Finalment, el 9 de novembre, la Súrété Générale era avisada per la gendarmeria deLa Nouvelle, ja que els seus homes havien trobat més municions, guardades dins caixes les quals havien estat llençades a l’estanc de La Palma. Aquestes caixes, en nombre de 10, contenien:

14 fusells americans;

1 fusell-metralleta francés;

393 bombes de má;

2 revòlvers alemanys;

2 paquets de bengales de llum;

3 baionetes;

3 caixes de cartutxos diversos”.

A la casa de Ricciotti Garibaldi, a Fabion, vora de Niça, es va trobar .

“El 14 de desembre de 1926, el comissari Curty descobria a la vil.la “Luce”, a Ni-ça, pertanyent a Garibaldi, nombroses armes les quals eren guardades al garatge:

1 telèfon de campanya complet, marca italiana, sense fil telefónic;

1 teléfon de campanya complet, marca francesa, sense fil,

1 mira telescòpica, marca Otto Boch, de Berlín;

1 pistola automàtica, marca Parabellum 1916;

2 revòlvers de reglament de l’exèrcit francès;

1 pistola de bengales:

1 projectil de morter;

5 baionetes de marca estrangera;

1 fusell amb carregadors, model 1917;

1 fusell austríac, marca Steyr;

1 fusell alemany, model 1916;

1 carrabina de cavalleria italiana, marca Brescia;

1 mosquetó anglès;

1 carrabina de cavalleria austríaca;

1 fusell austríac sense marca;

1 mosquetó alemany marca Erfurt;

1 mosquetó austríac marca Budepesthi;

1 fusell-metralleta;

1 canó de fusell sense montura;

1 fusell-metralleta, model gran;

5 carregadors de 6 cartutxos cada un;

1 carregador alemany amb 5 cartutxos;

10 cartutxos de pistola;

6 cartutxos Parabellum;

50 cartutxos de revòlver;

1 màscara antigàs;

3 dotzenes de ganivets nous.

En ésser interrogat sobre tot això, Garibaldi ha declarat que aquests objectes constituien records de guerra provinents de diferents llocs” .
El judici que es va seguir contra Francesc Macià i els altres patriotes a Paris va ser un èxit per la causa catalana, Macià es va convertir d´acusat en acusador, tot fent valer el deure de Catalunya de lluitar pels seus drets, el plet de Catalunya es va internacionalitzar i el que no es va guanyar per les armes es va conquerir pel gest dur i la mirada clara d´aquell home, Francesc Macià, Catalunya existia i lluitava per la seva llibertat!.
Volem acabar aquest estudi sobre els Fets de Prats de Molló amb un relat que fa en Carner-Ribalta del mateix dia 4 de novembre de 1926, ens trobem al pati de la caserna de Perpinyà a on estan els detinguts:
“Tots els presos son concentrats, en formació i amb la bandera. Quan, acompanyat de Bordas de la Cuesta, Macià apareix, es fa un impressionant silenci. Tots els ulls fits en ell, que avança a poc a poc. Després s’atura i comença, a parlar. Són paraules d’afirmació, són paraules d’esperança, superadores de l’ingrat present. Inviten a esperar, reclamen de no defallir. L’ideal resta ardent i el principal de la tasca per fer. “Catalans! Hem lluitat per una gran, per una noble causa que ha fracassat… Però hi tornarem. Jurem sobre la bandera que lluitarem fins a la mort” . I mentre la bandera voleia per sobre els caps dels homes, tots junts, com una sola veu, amb una sola voluntat,criden: “Fins a la mort! Fins a la mort!”.

MOLLO2

1 comentari

Filed under Exèrcit Català

LA BANDERA NEGRA

Image

LA BANDERA NEGRA

 

………
Quan Macià va fundar Estat Català l´any 1922 era molt clar que l´objectiu era assolir la independència de Catalunya, els mitjans no eren tant clars però la voluntat era ferma.Amb el cop d´estat del general Primo de Rivera l´any 1923 una gran part de la gent del nou partit va haver d´exiliar-se, però els militants que restaren a l´interior bullien en ganes d´actuar. El 3 de maig de 1925 els militants més decidits de l´interior decidien prendre les armes per alliberar Catalunya i crearen LA BANDERA NEGRA com suborganització d´Estat Català de caire militar i secret. Entre els conspiradors hi havia Daniel Cardona, Joan Bertran i Deu, Josep Badia, Miquel Badia, Marcel.lí Perelló Domingo, Ramon Xammar Sala, Josep Garriga Aleu, Jaume Julià i Pedrol, Artur Gassó, Emili Granier-Barrera, Jaume Compte… El seus membres juraren sacrificar la seva vida si era necessari en la lluita per la Independència, normalment feien les seves reunions al cafè Petit Versalles a la plaça Universitat nº 5, els propietaris del qual eren amics dels germans Badia. Publiquem l´acta fundacional de l´organització:LA BANDERA NEGRA

(SUBORGANITZACIÓ D’Estat Català):

La Bandera Negra onejà l’11 de setembre de 1714 –abans de la rendició de Barcelona. La Bandera Negra onejà pels plans de Lleida i camp de Tarragona, segons la canço popular “La Dama de Reus”.

Així com el pur patriotisme creà l’Organització d’E.C., únic mètode d’alliberar la Pàtria, ara es crea “La Bandera Negra” per salvar aquells principis que han d’alliberar-la.

Barcelona, 3 de maig de 1925.

Preàmbul

L’objecte de LA BANDERA NEGRA (SANTA GERMANDAT CATALANA) és de defensa nacional segons el mètode d’acció directa de l’Organització d’Estat Català, essent-ne una Suborganització, que vetllarà perquè aquesta no abandoni els principis essencials alliberadors ni modifiqui en el curs de les incidències per la Pàtria la seva base doctrinal, que és el sacrifici heroic.

LA BANDERA NEGRA (SANTA GERMANDAT CATALANA) no solament lluitarà, doncs, contra l’enemic, sinó que castigarà aquells que havent-se compromès no actuïn d’acord amb la virilitat que han de demostrar arreu els separatistes catalans.

Els qui sotasignen, patriotes convençuts pel sacrifici, juren, sobre la sagrada ensenya de la Pàtria, no defallir ni abandonar els seus companys durant la lluita, acomplir els acords que la majoria mani, reconeixent en cas de mancar a aquest jurament el càstig que li sigui aplicat.

Marcel.lí Perelló Domingo, Ramon Xammar Sala, Josep Garriga Aleu, Jaume Julià i Pedrol, Artur Gassó, Emili Granier-Barrera, Jaume Compte, etc.

Quan el 6 de maig de 1925 es va anunc¡ar el viatge del rei Alfonso XIII a Catalunya varen veure que era el moment d´actuar. La visita estava prevista pel dia 26 i quedava poc temps per preparar-se. L´inspiració havia vingut de l´atemptat comès a Bulgària feia poc, el passat mes d´abril havia estat assassinat el general Georgiev, diputat i cap de l´Entesa Democràtica i durant els funerals celebrats a la catedral de Sofia va esclatar una potent bomba que va provocar la mort de més de 150 persones, catorze generals, setze caps, sis oficials, vuit alts oficials, vuit alts funcionaris… Aquell atemptat va impressionar als joves patriotes que creien en l´acció directa com sol.lució per lluitar contra l´ocupació espanyola. Des de feia uns mesos Jaume Julià dels Escamots d´ESTAT CATALÀ experimentava la possibilitat de detonar artefactes a distància, en Jaume Compte al enterar-se va estar molt interessat en els experiments i es va oferir a finançar-los. La primera idea d´atemptar contra Alfonso XIII va venir dels Escamots de Vilanova i la Geltrú que volien volar la via del tren al pas del rei tot fent esclatar la bomba amb un dispositiu elèctric des d´una barca en el mar. Però els nois de Vilanova no tenien les eines per poder portar a terme l´acció. Aleshores LA BANDERA NEGRA va prendre el relleu, primer es va proposar posar la bomba als túnels de La Mussara però es va desestimar per estar massa allunyats de Barcelona, però la idea de col.locar la bomba en un túnel va prendre força. A la reunió celebrada al cafè Petit Versalles els membres de LA BANDERA NEGRA Miquel Badia, Jaume Julià, Francesc Ferrer, Emili Granier-Barrera, Ramon Xammar, Santiago Balius, Josep Garriga, Holgado i Marcel.li Perelló es va decidir crear una comissió per preparar l´acció, constituida per Garriga, Julià i Ferrer, aquests darrers varen anar el dia 17 de maig al Garraf per inspeccionar la zona. Al dia següent es varen reunir amb Miravitlles (dels Escamots) i Fontbernat i es va exposar la idea de que l´acció s´havia de produir entre Garraf i Castelldefels. En Jaume Miravitlles va facilitar cinc kg. d´explosius fets amb picrat amònic i clorat de potasa, però com era poc es varen seguir recollint explosius fins arribar als 43 kg. L´artefacte fou construit en Roure segons els plànols fets per Perelló, el tamany era de 40 cm. de llargada per 15cm. de diàmetre. A part es va preparar l´aparell elèctric de deflagació amb una pila de 50 volts proporcionada per Argelaguet. La bomba la va portar Francesc Ferrer el dia 22 des de la botiga de Compte al local del carrer Vertrallans. El dia 23 es va intentar co.locar la bomba per primer cop, Compte, Perelló, Julià, Ferrer i Garriga varen fer via cap al Garraf, Civit portava la bomba, Julià i Garriga l´explosiu i les eines. Però les eines que portaven no permetien aixecar la grava que havia a la via per poder col.locar l´artefacte i amagaren la bomba darrera la vegetació. El dia 24 per imprevisió (varen perdre el tren) no pogueren tornar al lloc previst i decidiren posar la bomba en un dels respiradors del túnel en comptes de posar-la sota la via. El dia 25 en Compte que fins aleshores havia estat apartat del complot va decidir prendre cartes en l´assumpte i va viatjar al Garraf juntament amb en Civit i altres companys, però ja era massa tard, el túnel i les vies estaven preses militarment per la Guàrdia Civil. Veient que havien fracassat, es varen reunir els membres de LA BANDERA NEGRA el dia 26 al vespre, aleshores decidiren executar el rei quan passegés per la Rambla de Barcelona, en el tros comprès entre Canaletes i el carrer Sant Pau. Tenien previst que l´acció provocaria una reacció popular que permetria als Escamots d´Estat Català ocupar l´Ajuntament, la Diputació i el Govern Civil i proclamar la República Catalana. Es va sortejar qui hauria d´executar el rei i li va tocar fer-ho a Holgado que feia el servei militar al Regiment de Sapadors nº 13, a la caserna de Bonsuccés, que aquell dia no havia pogut assistir per que estava de guàrdia, en cas de que aquest no pogués fer-ho ocuparia el seu lloc en Jaume Julià. Holgado va defugir el compromís però en Jaume Julià es va responsabilitzar de portar a terme el regicidi. Però quan era l´hora convinguda per reunir-se en Jaume Julià no va aparèixer, els seus companys però continuaren amb l´operació. Parla Miquel Ferrer: ” a l´hora convinguda, tots els suposats membres de la joventut monàrquica espanyola érem al nostre lloc (armats amb pistoles i portant una bomba fabricada per Fonbernat) i a mi m va tocar al davant del bar Canaletes. Vaig pensar que hauria estat bona cosa posar-nos un braçal amb la bandera espanyola, però ja era tard. Vam veure la comitiva que venia i calia descobrir quin era el cotxe on anava el rei i anava tot sol amb el xófer i un individu al davant, segurament policia també, però de més confiança. Vaig començar a córrer mirant de ficar-me al pas lateral per a poder-me apropar més al cotxe. Vaig sentir els primers crits de “Viva el Rey!” i “Viva España!”, que evidentment eren dels nostres. Però jo tenia la gola seca que no podia cridar res. Els crits de la nostra gent no varen durar gaire. I jo no vaig aconseguir acostar-me al cotxe del rei fins que va passar per davant dels magatzems de “El Siglo”. M´hi vaig acostar tant que vaig veure de ben aprop, arraconat a l´angle de la dreta del seient del darrera. Se´m va quedar mirant fit a fit i em va semblar que s´arronsava i tot com esperant alguna cosa dolenta…Immediatament vaig sentir que m´agafaven del braç i em deien “Circulen!, circulen!”. Era un policia, de la secreta, és clar. I no em va dir res més…Vam continuar per la rambla de les flors i allà ja era impossible acostar-me al cotxe del rei. Aquest va entrar al Liceu amb els aplaudiments veritablement entusiastes de la gent d´upa -homes i dones- que l´esperaven a la porta”. Però enara els hi restava l´aretefacte que portaven a sobre i decdiren posar-lo a la cas a dela baronessa de Maldà que el dia abans havia ofert un ball en honor al Borbó, en Tona i en perelló varen anar-hi per col.locar l´artefacte. Mentres en Tona vigilava entre el Carrer de la Portaferrissa i el carrer Perot lo Lladre, en Perelló va encendre la metxa, al marxar es va adonar de que la metxa s´havia apagat i va haver de tornar, després, tots dos partiren tranquilament entre carrers farcits de policies, quan ja eren lluny varen sentir una forta explosió. Encara restava oberta la possibilitat de fer esclatar la bomba del túnel quan el rei sortís de Barcelona i passés de nou pel Garraf. Varen anar al Garraf dos membres del Grup dels Set (el Grup dels Set provenien d´Acció Catalana i estaven enquadrats en el SEM Servei d´Estudis Militars) i quatre de LA BANDERA NEGRA, a l´estació es varen reconèixer els membres d´ambdos grups i observaren una coll d´individus que parlaven castellà i que portaven unes caixes, de sobte aquests individus s´aproparen i de les caixes tragueren les pistoles, eren policies espanyols comandats per l´agent Ancho. A en Ferrer li varen trobar una pistola i li va caure la primera pallissa darrera l´estació. Tot seguit foren emmanillats i conduits per tren a Barcelona. Era clar que hi havia un confident que els havia traït. Aquest era Joan Terrés, àlies Josep Talavera, que més tard, al ser alliberat va intentar infiltrar-se dintre l ´Estat Català però ja ningú es fiava d´ell. Durant la Guerra Civil fou “assassinat” per uns desconeguts. Les detencions varen anar en augment, en total foren detinguts: Ramon Fabregat Antoni Argelaguet Marcel.lí Perelló Jaume Julià Jaume Compte Miquel Badia Emili Granier-Barrera Deogràcies Civit Josep Garriga Francesc Ferrer Pere Manén Narcís Compte Antoni Guillamet Jaume Balius Ramon Xamar Josep Papasseit Vicenç Colominas Anton Macià Jaume Macià Jaume Pons Luís Tort Jaume Pallàs Josep Marfany Josep M. Planas Josep Folch Raimon Peypoch Mateu Sust La policia espanyola va acusar a Estat Català d´estar darrera del complot, i varen començar les accions repressives contra l´organització. El confident Terrés desconeixia l´existència del Grup dels Set lligat al SEM i per tant la policia va creure que en Fabregat i Argelaguet, membres d´aquest grup, no tenien res a veure en els fets i els va deixar en llibertat provisional, Fabregat va aprofitar l´ocasió i es va escapar a França tot posant-se sota les ordres de Macià. Però després de llargues sessions de tortures algun membre de La Bandera Negra va confesar que el SEM (Servei d´Estudis Militars) feia classes d´instrucció militar i que el Grup dels Sets era el grup d´acció del SEM, per tot això va ser detingut el doctor Miquel A. Baltà, fundador del SEM. Degut a la detenció de Baltà la policia va trobar una llista amb 150 noms d´”alumnes” del SEM , ordres militars de Macià, instruccions per fer bombes, matrius dels talonaris de l´Emprèstit Pau Claris, etc….per tot aixì es produiren 49 noves detencions. Estat Català va iniciar una campanya de solidaritat amb els detinguts, dintre de casa nostra i a l´exili es publicaren butlletins i octavetes denunciant les greus tortures que havien rebut els patriotes empresonats. Justament fou en Baltà que el dia abans de ser detingut va crear el Comitè pro-Presos, el qual actuà en nom d´Estat Català malgrat no en fos membre. El doctor Batista i Rova va conseguir donatius de sectors de a Lliga, el mateix Cambó va pagar 1.000 pessetes per les campanyes de solidaritat amb els presos. A favor dels patriotes fins i tot s´hi va afegir la premsa regionalista, “La Veu de Catalunya” de la Lliga i “La Publicitat” d´Acció Catalana. Malgrat tot les condemnes varen ser menys dures de les que demanava el fiscal: Jaume Compte. Cadena perpètua. Marcel.lí Perelló. Cadena perpètua. Jaume Julià. Cadena perpètua. Josep Garriga. Cadena perpètua. Miquel Badia. Dotze anys i un dia. Deogràcies Civit. Dotze anys i un dia.

Francesc Ferrer. Dotze anys i un dia.

Emili Granier-Barrera. Absolució. Antoni Argelaguet. Absolució. La campanya a favor dels presos va ser molt forta, a l´Argentina es va crear l´Associació Catalana de Beneficència i el Comitè pro-Presos va tenir una forta implantació a tot arreu a on els homes i dones d´Estat Català tenien implantació. Es va constituir el DIA DEL PRESONER CATALÀ, el 13 de setembre, aniversari del cop d´estat del general Primo de Rivera, fou idea d´Àngel Boixadera de l´Argentina, i es va celebrar els anys 1926 a 1929. Durant l´any 1930 es va fer una forta campanya a favor de l´amnistia i s´inicià una recollida esclusivament femenina de signatures arribant a les 200.00 firmes. Però no va ser fins la caiguda de Primo de Rivera que el rei es va veure obligat a cedir tot signant un indult el dia 2 d´abril, i els presos sortiren en llibertat durant aquest mes. Com a cloenda podem dir que el comissari de policia Tejido que es va distingir per les tortures a que varen ser sotmesos els presos va ser executat per Perelló i altres membres de l´Estat Català durant la Guerra Civil, el jutge Cristóbal Fernández Valdés va ser afusellat el mes de setembre al Camp de la Bota després de ser jutjat per les tortures que va cometre sobre sindicalistes i nacionalistes i el confident Terrés també fou executat durant la guerra com ja hem comentat.

 

1 comentari

Filed under Exèrcit Català

LA REIXA

LA REIXA

……. Normalment quan parlem del independentisme armat als Països Catalans comencem per l´Estat Català, però hi han antecedents prou interessants com per fer-hi esment.Amb la fundació de la Lliga va prendre forma un nacionalisme català de reivindicació política, vamantenir un to regionalista i autonomista fins la creació de la Unió Catalanista que sota la direcció de Martí i Julià va seguir el camí del nacionalisme radical.El 21 de maig de l´any 1903 es constiueix dintre de la Unió Catalanista l´Aplec Catalanista format pel grups Lo Sometent, Los Montanyencs, Lo Renaixement, Los Pregoners, Els Feiners i l´Associació Catalanista “La Falç”, la seu social es va establir al carrer Marlet nº 1 i com a president fou elegit en Josep Serrat.

Al mateix temps es va crear integrar el grup La Reixa com a Comisió Benèfica dintre de la Unió Catalanista, la coincidència dels membres de l´Aplec Catalanista i La Reixa fa suposar que l´Aplec era el braç polític del grup La Reixa que malgrat formar-se com a Comisió Benèfica la seva actuació era purament activista i intervingué en enfrontaments armats.

El 15 d´octubre de 1903 és elegit el Consell directiu de l´Aplec Catalanista: President: Josep Serrat, Vice-President: Jaume Aragay, Tresorer: Lluís Bracons, Secretari: Lluís Poch, Cice-Secretari: Manuel Vinagre, Bibliotecari: Miquel Arginson, Vocals: Daniel Roig i Pruna, Manuel Ainamel i Josep Sunyol.

El creixement de l´Aplec fou força important, fins esdevenir el grup més important dintre de la Unió Catalanista; l´aparició el 31 d´octubre de 1903 del setmanari satíric La Tralla va esdevenir un reforç per les tesis nacionalistes radicals. En aquest setmanari hi col.laboraven Marcel Rius Josep Folch i Torres (“Gnom”), Pelegrí Llangort (“Fibló”) i Vicenç A. Ballester, aquest darrer va ser un dels fundadors de l ´Estat Català. Malgrat no ser La Tralla el portaveu de l´Aplec Catalanista en realitat varen crear un front nacionalista radical, en el qual La Reixa va esdevenir el grup de xoc.

Pel gener de 1905 l´Aplec Catalanista inagura nou local al carrer de la Portaferrissa número 28, i al cap de poc en Daniel Roig i Pruna és elegit president. Durant aquesta època el nacionalisme radical s´identificava amb el nacionalisme cubà i filipí, els quals havien pogut alliberar-se del jou espanyol, nombrosos actes eren convocats per solidaritzar-se amb els nous estats independents.

La Reixa va començar a actuar com a grup d´autodefensa, es va estrenar l´11 de setembre de 1904 organitzant grups per vetllar les corones dipositades al monument de Rafael de Casanova, tot impedint que fossin cremades. Al cap d´alguns dies en Joan Llorens, president del Foment Catalanista, i Pelegrí Llangort, tots dos redactors de La Tralla son agredits en sortir de la redacció del setmanari, les agressions entre elements nacionalistes i lerrouxistes o proto-feixistes espanyols estava a l´ordre del dia. Al cap de pocs dies d´aquest incident la Lliga celebrava la seva victòria a les eleccions municipals, fou el cèlebre “banquet de la Victòria” celebrat al Frontó Comtal. En acabar es va fer una manifestació que va baixar pel carrer Balmes tot cantant “Els Segadors”, a l´alçada de la Gran Via, prop de la Fraternidad Republicana, seu dels lerrouxistes, un grup d´aquests va atacar als membres de la Lliga i va ferir a trets a alguns manifestants.

Dintre del nacionalisme es comença a discutir la necessitat d´armar-se per fer front als atacs dels lerrouxistes, en aquest estat de coses es produeix l´assalt per part d´una colla de militars de les seus del setmanari satíric Cu-Cut! i La Veu de Catalunya per haver publicat un acudit sarcàstic sobre les continues derrotes de l´exèrcit espanyol.

L´Aplec Catalanista va convocar un míting al Teatre Comtal pel 8 de juliol de 1906, l´acte volia ser una resposta al govern espanyol que volia traslladar els presidis d´Africa al Castell de Figueres, la situació política estava molt enrarida i es preveia l´actuació de nacionalistes espanyols, els membres de La Reixa es varen encarregar del servei d´ordre. L´acte va ser un èxit, hi participaren 5.000 persones, com oradors hi intervingueren Lluís Manau, Brenom, Daniel Roig i Pruna, Ventosa i Calvell i Martí i Julià. Durant l´acte un grup d´espanyolistes varen cridar “¡ Viva España!” i “¡por esto no pasamos!”, aleshores algú va contestar “doncs passareu per la porta!” i el servei d´ordre de La Reixa va expular a trompades al grup de provocadors. Al cap d´una setmanaes varen fer dos altres mítings a Badalona, amb la col.laboració del grup catalanista Gent Nova, i a Sabadell amb el Centre Català de Sabadell, pel discurs pronunciat per en Lluís Macau a Badalona va ser pres i processat.

Amb l´agitació del moment els nacionalistes més radicals comencen a agrupar-se, el Poble Català anúncia el 19 d´octubre de 1906 la creació del Centre Nacionalista Republicà, aquesta nova entitat amb seu al carrer Bailèn 205 treu un “Manifest al Poble Català”i comença a crèixer amb força, al cap de poc canvia de local passant al Passeig de Gràcia, darrera del cine Novetats, amb una espaiosa sala d´actes amb capacitat per 600 persones. En Lluís Macau, des de la presó, es fa soci de l´entitat i també ho fa en Marcel Riu director de La Tralla i Daniel Roig i Pruna. Grups de joves radicals com la Joventut Autonomista de Barcelona presidida per Manuel Pagès, que després serà un dels homes de confiança de Francesc Macià, també s´integren al CNR.

Mentres els membres de l´Aplec Catalanista debaten si han d´integrar-se al CNR, en Lluís Macau i en Daniel Roig i Pruna son partidaris de la dissolució de l´Aplec i la seva integració al CNR, però un sector obrerista de l´Aplec s´hi resisteix, com a solució de compromís s´accepta la doble militància a l´Aplec i el CNR.

El CNR esdevé el centre del catalanisme radical, però quan el CNR es converteix en la UFNR Unió Federal Nacionalista Republicana es comencen a albirar els límits sobre els plantejaments nacionalistes i poc a poc els nacionalistes van abandonant aquesta organització.

Al mes de maig esdevé un fet prou important, el CNR organitza un viatge a València per realitzar un acte d´agermanament entre Catalunya i País Valencià. Es noliejat un vaixell El Brasileño , per portar als joves catalanistes a València, però els lerrouxistes i els blasquistes valencians (avui diríem blaveros ) es comencen a organitzar per fer front als catalanistes. A València es produeixen nombrosos enfrontaments entre blasquistes i sorianistes, i El Progreso , diari lerrouxista, denuncia als “Almogávares de cartón” que volen envair València, en un article aquest diari publica que a un local de la Joventut Autonomista de Manuel Pagès hi havia el següent avís:

AVÍS.

EXCURSIÓ A VALÈNCIA.

El divendres dia 28 etc. en el vapor Brasileño.

Lloc de reunió: Monument a Colom a les 7 de la nit.

Nota: Pressupost, 25 pessetes

Obligatori el “comptagotes”.

Materials. Com més millor.

Queden dipositats trenta-dos

d´altres rants socis: se´n facilita a

qui no en tingui.

Els comptagotes segons El Progreso , son pistoles. Però la resposta que va publicar El Poble Català de la Joventut Autonomista és força curiosa: “Amb sorpresa i indignació hem llegit a El Progreso d´aqiest matí que en el local d´aquesta entitat s´hi havia fixat el següent cartell.” (i es reproduia l´anterior cartell)…”en honor a la veritat hem de confessar que aquest cartell si bé ha sigut trobat al nostre local, és completament apòcrif, poguent-ho demostrar amb les següents raons”…”1er. Que a aquesta entitat, si bé identificada amb l´acte de germanor iniciat pel Centre Nacionalista Republicà, per dificultats econòmiques li ha sigut impossible adherir-se oficialment a l´acte. 2on. De cap manera podia aquesta junta manifestar que hi havia trenta-dos socis proveïts de revòlver, ni que se´n facilitaren als demés que no tinguessin, per la senzilla raó que sols compta actualment amb vint-i-cinc socis. Detalla que devia ignorar l´autor del fals cartell”

Els arguments eren molt infantils i encara afegia el comunicat que el cartell era fals per què no portava signatura ni segell!!!.

El governador civil de Barcelona tot preveient aldarulls va avisar que els expedicionaris serien escorcollats al entrar al vaixell i a més que el ministre pensava posar les tropes al carrer a València per evitar incidents.

Com la situació es feia més tensa hora a hora el CBR decideix suspendre l´expedició. La notícia va caure com una bomba a la societat València Nova que havia organitzat des de València els actes i també als joves nacionalistes. Aleshores aquests darrers decideixen continuar l´expedició però en tren, a la sortida del tren es presenta l´inspector general Sr. Tressols en persona amb un estol de policies per escorcollar als expedionaris, no es va trobar ni una arma. Entre aquells joves hi havia un redactor de El Poble Català , Antoni Rovira i Virgili, el qual va publicar en una crònica: Hem sortit de la ciutat de Barcelona un centenar de catalans que anem a ala ciutat de València(…). Abans de marxar, la policia ha preguntat als viatgers si portaven armes. Un inspector incivil ha palpat, per defora, les butxaques dels expedicionaris. Quan el comboi ha sortit de l´estació, un jove ha dit als seus companys que la policia és inepta. Tots han rigut, i el jove ha col.locat al seu maletí un objecte que s´ha tret de la butxaca de l´americana.”

Quan el tren va arribar a València i a la mateixa estació es varen produir els primers incidents i intercanvi de trets. El blasquista “Penco” (Azzati) va resultar ferit d´un tret a la cama. Va haver d´intervenir la Guàrdia Civil a cavall per disoldre els grups enfrontats.

Resumint, trobem a un grup de catalanistes de la Joventut Autonomista dirigida per Manuel Pagès amb revòlvers i que podem definir com la primera organització armada als Països Catalans. Aquest mateix Manuel Pagès el trobem organitzant els escamots d´Estat Català als anys 20. Aquells joves òbviament eren membres de La Reixa.

Un altre incident greu esdevé al gener de 1908. La nit del dia 12 la policia deté novament en Lluís Manau, secretari de La Reixa i busca el seu president Josep Soronellas, el qual com no troben detenen al seu pare i un germà. La policia continua la seva actuació repressiva tot arrestant a Lluís Viola i Vergés, i treu un comunicat dient que els nacionalistes de La Reixa detinguts tenien contactes amb Santiago de Cuba i París. Hi ha un fet important: a l´escorcoll a la seu de la Unió Catalanista, i en concret a l´estatge de La Reixa, la policia troba un símbol curiós, un llaç amb les quatre barres catalanes, un triangle i un estel ….per fi neixia la bandera independentista!

A la fi en Soronelles és detingut i en Manuel Pagès ha de fugir del país i viatjà per Cuba i Mèxic i allà va iniciar el seu procés de radicalització que va culminar en la fundació de l´Estat Català.

A Santiago de Cuba els membres del Centre Català creen el Grup Nacionalista Radical i la revista Fora Grillons! , el símbol del Centre i del nou Grup ja és la senyera estelada.

Amb La Reixa comença una nova etapa del nacionalisme català, s´albira que la solució per l´alliberament de Catalunya passa per la lluita armada, es comença a considerar l´agermanamemt amb València, tot creant-se el concepte que després anomenarem Països Catalans, i es crea la bandera independentista. De grups armats no en trobarem fins als anys 20 amb la creació de l´Estat Català. Alguns dels seus membre provenien justament de La Reixa.

1 comentari

Filed under Exèrcit Català

LLUITA ARMADA ALS PAÏSOS CATALANS.

LLUITA ARMADA ALS PAÏSOS CATALANS. 

 

 

……… La Lluita Armada portada a terme per les organitzacions nacionalistes catalanes ha sofert molts canvis durant la seva història.Les primeres organitzacions que varen emprar la lluita armada ho varen fer des d´un punt de vista defensiu, contra les provocacions externes, com fou el cas del grup La Reixa.
Durant l´època d´Alfonso XIII les societats de caire militar nacionalista com el SEM (Societat d´Estudis Militars) i l´ORMICA (Organització Militar Catalana) varen copsar el sentit militarista del nacionalisme català, les forces separatistes (avui parlaríem d´independentistes) varen veure la necessitat de construir un Exèrcit Català per assolir la Independència. Un exemple de l´estat d´ànim de la societat catalana va ser el gran nombre de voluntaris catalans que marxaren a terres de França com a voluntaris per lluitar al costat dels aliats.Malgrat tot no podem parlar de lluita armada propiament fins l´aparició d´Estat Català, i en aquest cas la lluita armada que defensava tenia més un caire militar que no pas de “terrorisme”.L´acció de Prats de Molló es pot inserir més en una acció militar que no pas en un procés de lluita armada, però els beneficis no varen ser militars sinó mediàtics, varen servir per fer conèixer al món el cas català, i els anhels que tenia el nostre país d´esdevenir un poble lliure entre pobles lliures.Després trobem el cas del gup La Bandera Negra, aquesta sub-organització d´Estat Català va organitzar l´atemptat contra Alfonso XIII a les costes de Garraf i alguna altra acció menys important, la repressió que va caure sobre ells va influir en la radicalització del moviment nacionalista.Durant la dictadura de Franco va sorgir el Front Nacional de Catalunya, creat per membres d´Estat Català, Nosaltres Sols, FENEC, i altres agrupaments patriòtics. Les seves accions foren purament propagandistes però això no els hi va estalviar la repressió més sagnant.

Als anys 60 apareix un grup nou dintre l´espectre independentista, el FAC (Front d´Alliberament Català), aquest grup va caure al cap de poc dintre l´òrbita marxista i els seus elements varen al.liar-se amb revolucionaris de dubtós sentiment nacionalista. Patiren nombroses detencions i als anys 70 varen desaparèixer.

Als anys 70 i 80 tenim dues organitzacions que no en parlarem en aquest estudi, varen ser l´EPOCA (Exèrcit Popular Català) -organització que la policia va acusar de la seva creació a Josep Maria Batista i Roca, Manuel Viusà i Jaume Martínez i Vendrell-, i Terra Lliure.

Esperem que el temps permeti una perspectiva per poder analitzar aquests grups.

Com a resum podem dir que la lluita armada sempre ha tingut una extensió poc importantt quantitaviment parlant dintre del moviment nacionalista i les accions han estat més de caire propagandista que no pas “militarment” efectives, accions com l´atemptat dels Tunels del Garraf i l´acció de Prats de Molló varen ser d´un gran èxit mediàtic i sense produir-se cap baixa irreparable, mentres que grups com Terra Lliure varen patir un elevat nombre de baixes deguts a la seva manca de preparació més que no pas per les accions policials.

La lluita armada als Països Catalans sols es pot considerar com un element adjunt al moviment nacionalista i en cap cas com el motor del mateix com ha passat a Irlanda i en certa forma a Euskadi. Malgrat tot s’ha de reconèixer que el moviment independentista català no li ha estat necessària la lluita armada per esdevenir un moviment popular, i en molts moments la lluita armada pot esdevenir fins i tot un fre per la popularització del missatge nacionalista.

Index:

Lluita Armada als Països Catalans.

– Grup La Reixa.

Estat Català i Prats de Molló.

La Bandera Negra.

El FNC (Front Nacional de Catalunya).

El FAC (Front d´Alliberament Català).

Deixa un comentari

Filed under Exèrcit Català

JURAMENT Soldats de l’Exèrcit català!

Deixa un comentari

Filed under Exèrcit Català

FNC FRONT NACIONAL DE CATALUNYA

FNC FRONT NACIONAL DE CATALUNYA

FNC3

………
No podem parlar del FNC (Front Nacional de Catalunya) com a grup armat però sí que va participar en accions armades pel que creiem que cal incloure´l en aquest petit estudi.El FNC va nèixer l´hivern de 1939-1940 com a front patriòtic i no com a partit polític. Quan les tropes franquistes varen entrar a Barcelona la gran part dels nacionalistes catalans havien partit a l´exili, Estat Català ràpidament es va reorganitzar a França i va preconitzar una política de reagrupament dels nacionalistes cap a la independència, deixant de banda la política de donar prioritat a la lluita anti-feixista. Malgrat tot el grup es va dividir en dos degut a la diferent concepció tàctica i també, malgrat faci mal el receonèixer-ho, pels personalismes. Consideraven que la Generalitat havia desaparegut i calia crear un Govern Provisional de la República Catalana. Joan Casanoves, president del Parlament de Catalunya abonava també aquesta tesis. Per altra banda Lluís Companys crea l´abril de 1940 el Consell Nacional de Catalunya per agrupar les forces anti-feixistes catalanes de l´exili, òbviament aquest nounat Consell no va agradar gents a l´Estat Català.A l´interior alguns patriotes havien conseguit anar tornant a la normalitat, entre ells Josep Munté d´Estat Català, en Munté va sortir el febrer de 1939 del seu amagatall i es va presentar als seus veïns dient que havia estat a un camp de concentració però que un senyor de dretes havia testificat al seu favor i havia estat alliberat. Al cap de poc es va posar en contacte amb en En ric Pagès que havia militat a la FENEC (Federació Nacional d´Estudiants de Catalunya) i al BEN (Bloc Escolar Nacionalista), i després amb antics militants de Nosaltres Sols! , Estat Català, FENEC i BEN, al grup format el varen anomenar Front de la Joventut. En Joan Pagès que era ciutadà cubà va poder sortir del país i es va posar en contacte amb Joan Cornudella a l´exili.

Per altra part en Daniel Cardona des d´el seu exili a Banyuls va començar a reorganitzar el nucli de Nosaltres Sols!, en Jaume Martínez i Vendrell va començar a fer les primeres entrades clandestines al Principat.

Per unir totes les activitats es varen trobar a Paris l´hivern de 1939-1940 un gup de patriotes:

Joan Cornudella i Barberà i Antoni Andreu i Abelló en nom de l´Estat Català, sector dissident; Manuel Cruells com a ex-militant de les Joventuts d´Estat Català. Enric Pagès en nom dels militants de l´interior i Jaume Martínez i Vendrell de Nosaltres Sols!. D´aquesta reunió va néixer el FNC, la idea era crear un front nacionalista de lluita i no un partit polític, d´aquesta manera evitaven els personalismes que ja havien dividit prou als independentistes.

Es va intentar establir converses amb les potències aliades per crear una unitat combatent catalana al costat dels aliats contra les tropes alemanyes i italianes, a canvi es demanaria el reconeixement de Catalunya, òbviament aquestes gestions no varen tenir cap èxit.

La indefinició ideològica del FNC era notable, només es reivindicava la independència i la lluita per la dignitat de l´home i l´assoliment d´una societat avançada, fins la primera conferència celebrada a l´interior l´any 1946 no existia ni un programa idològic.

Econòmicament el FNC va patir d´una gran inestabilitat, els aliats només varen facilitar documentació falsa i poca cosa més, els ajuts econòmics provenien principalment dels exiliats d´Amèrica que varen crear el Comitè d´Ajut als Combatents del Front Nacional de Catalunya.Els militants havien d´organitzar ells mateixos el finançament, en Gregori Font i Cativiella feia contraban d´ulleres i l´òptic que li comprava la mercaderia el va denunciar per no posar-se d´acord amb els preus. En Josep Planchart i Martori que treballava al Ajuntament del poble de Montseny falsificava documents per a l´obtenció de gasolina per l´agricultura i que era venuda al mercat negre.

El FNC va fer costat als aliats des del primer moment, consideraven que una victòria aliada a Europa produiria la caiguda de Franco i l´actuació dels catalans al costat dels aliats permetria un reconeixement de la realitat catalana. L´ajut als aliats es va fer en quatre fronts:

– col.laboració amb els Serveis Secrets Polonesos.

– col.laboració amb el Intelligence Service britànic.

– col.laboració amb el Deuxième Bureau francès.

– creació de xarxes d´evasió pels pilots aliats i lligades a la Resistència Francesa.

Sobre la col.laboració amb els Serveis Secrets polonesos va ser fruit de la casualitat, l´any 1940 Enric Pagès es va relacionar amb membres del consolat britànic a Barcelona que li varen oferir que treballés pel l´Intelligence Service britànic, va mantenir una entrevista amb un responsable britànic i li va demanar garanties que després de la victòria aliada Catalunya fos reconeguda a la taula de la pau, però el representant britànic només estava autoritzat a oferir-li una compensació econòmica per la seva col.laboració. Els anglesos estaven molt interessats en tenir informació sobre les càrregues que arribaven o sortien del port de Barcelona, especialment dels vaixells italians; com no hi va haver entesa en Pagès es va posar en contacte amb en Roman Koparski a Madrid, cap d´una organització clandestina polonesa, aquest si que va acceptar les condicions de Pagès.

Aleshores cinc militants del Front Nacional de Catalunya es varen posar a recollir informació sobre instal.lacions militars, dipòsits de combustible, vies de comunicació… Però el 2 de gener de 1942 en Josep Munté i Rodríguez es detingut a Madrid, tota la xarxa va caure: Dinonís Munté i Rodríguez, Josep Munté i Rodríguez, Abelard Pujol de la Huerta, Enric Pagès i Montagut, Josep Guerrero de la Iglesia i l´empleat de la legació polonesa Roman Koparski, a tots ells s´els va acusar d´estar enquadrats a una Estación de Bases e Intercambio de Información que passava informació a una potència estrangera, òbviament Polònia encara que no se l´anomenés; per sort la policia no va poder establir una relació entre els detinguts i el FNC. A Dionís Munné s´el va condemnar a 6 anys de presó major, a Josep Munné, Guerrero de la Iglesia i Pujol de la Huerta varen ser condemants a 6 anys de presó menor, Koparski i Pagès a sis mesos i un dia de presidi menor, tots ells pel delicte d´espionatge. Les penes varen ser petites per que a l´any del judici, 1944, estava canviant la truita i no era qüestió d´enemistar-se amb els aliats, a més el representant polonès ho era del Govern Polonès Lliure a Londres, per tant anti-comunista.

En referència a la col.laboració amb l´Intelligence Service podem fer esment del militant del FNC, Jaume Ribas que era membre d´aquest servei. Aquest patriota era un expert en plàstics i tot i visquent a Londres viatjava sovint a Barcelona. Fou descobert per la policia espanyola però va poder fugir en avió des de Madrid, va arribar a Londres a finals de 1943 i els seus superiors varen tallar tots els contactes amb els nacionalistes catalans. En Jaume Ribas, que feia servir el nom en clau de Lipstick, va passar informació sobre moviments de tropes, i de caràcter tècnic, la passava escrita amb tinta invisible i microfotografia, va actuar des de novembre de 1942 fins març de 1943; els seus superiors el varen acusar d´estar més interessat en organitzar el moviment independentista que no pas en passar informació als britànics.

Les relacions amb el Deuxième Bureau francès varen començar l´any 1940, l´enllaç era Gregori Font, el qual tenia contactes a Perpinyà amb Antoni Andreu i a l´estació de França de Barcelona amb Jaume Sabater. En Jaume Sabater disposava d´un aparell de ràdio. Gregori Font feia el trajecte Banyuls-Colera-Llançà-Barcelona i portava els missatges. Els contactes es varen acabar quan un dels militants, en Joan Sardà i Verdier fou detigunt, portant documentació falsa a nom de Joan Torres i Serra, el 14 de juny de 1941 a Barcelona amb el seu company Octavi Viladrosa. Segons sembla fou en Joan Massot, delegat d´Estat Català a Paris qui va posar en contacte el FNC amb el Deuxième Bureau. Varen passar informació portuària i militar.

Sobre les cadenes d´evasió tenim informació sobre Manuel Valls de Gomis i Jaume Cornudella que hi estaven integrats. Aquesta cadena portava als resistents fugitius des de la frontera Suïssa fins les Alberes, des d´aquest punt els militants del Front Nacional de Catalunya els conduïen a Barcelona on eren expedits a Lisboa. A Sant Llorenç de Salanca, a Catalunya Nord, hi havia el punt de concentració de la gent que havia de ser traslladada, es calcula que uns 600 o 800 aviadors varen ser salvats pels membres del FNC; cada grup dels que formaven el Front Nacional es responsabilitzava d´una tasca determinada, per exemple els membres de Nosaltres Sols! Que ja tenien una preparació militar prèvia a la guerra es responsabilitzaren dels enllaços.

Els membres de l´Estat Català també varen col.laborar amb el Deuxième Bureau i el Intelligence Service, el grup format per Vicenç Borrell, Josep Tramunt, Jaume Ros, Florenci Tor varen passar per la frontera a nombrosos jueus, resistents i pilots. Varen organitzar al servei del Deuxième Bureau, cap al mes de gener de 1941, una xarxa d´informació que va arribar fins a Cartagena, en total varen existir 43 grups de 5 persones que passaven la informació; la informació era centralitzada a Figueres i després arribava a Perpinyà. L´agregat de premsa del consolat britànic, Dorchy, estava en contacte amb Teresa Aymerich d´Estat Català, a travès del seu secretari Font. Josep Tramunt va ser enviat el setembre de 1941 a Barcelona per corregir algunes deficiències de les xarxes d´informació, però va ser detingut juntament amb unes altres setanta persones de la cadena informativa, entre elles Teresa Aymerich, pràcticament l´Estat Català fou desmantelat i el cap de la xarxa, el francès Weil va haver de fugir.

A final de 1943 i després de la fugida de Jaume Ribas la repressió contra el Front Nacional de Catalunya va anar en augment. Varen haver 49 detinguts:

Joan Cornudella i Barberà Manuel Cruells i Pifarré
Climent López i Ciruela Vicenç Barriendos i Cirac
Gregori Font i Cativiella Amadeu Bonet i Blancos
Alfred Alcacer i Joanar Enric Forcada i Flaquer
Octavi Viladrosa i Josa Lluís Serres i Descarrega
Joan Bachs i Cortina Aleix Aleu i Llaurador
Joan Saña i Magriñà Camil Piñón i Oriola
Salvador Domedel i Arbó Emili Francès i Manero
Pere Carbonell i Fita Nicolau Gaumet i Petit
Francesc Giral i Aspiach Antoni Cuenca i Blanco
Josep Beltri i Montserrat Ferran Verni i Calatayud
Francesc Espriu i Puigdengolas Encarnació Cirera i Viu
Angel Castillo i López Josep Planchart i Martori
Miquel Avila i Escarrer Antoni Jaume i Padró
Antoni Llopi i Blesa Ricart Manau i Grafals
Josep Tomàs i Beltran Joan Berenguer i Ballvé
Isidre Casanovas i Roig Vicenç Pla i Pérez
Joan Figueras i Ribas Mateu Verdiel i Vidal
Esteve Busquets i Gili Xavier Esteller i Nicola
Marià López i Pagès Marià Pagès i Reventós
Pierre Deuffort Josep Bonet i Luque
Eduard Castelltort i Rovira Martí Torrent i Blanchart
Francesc Avila i Escarrer Enric Balaguer i Jordà
Helena Picón i Garcia Ramon Rocher i Garriga
Josep Casadevall i Mirell

 

…però a l´any 1944 ja s´havia reconstruit novament el Front, Jaume Cornudella, Andreu i Abelló i altres patriotes varen passar la frontera i varen començar a refer-lo. Es va dividir en les següents seccions:

– Consell executiu amb les seccions universitària i específiques (aparell de propaganda, militar i equips de passos de frontera).

– Consell de Barcelona ciutat.

– Consell de Barcelona circumscripció.

– Consell d´altres contrades catalanes

– Delegació a l´estat francès, amb seu a Perpinyà, el seu representant era Jaume Cornudella.

– Delegació a Gran Bretanya amb seu a Londres.

Cap a l´any el organigrama va canviar:

– Consell executiu format pel President (Antoni Andreu i Abelló), Secretari general (Jaume Martínez i Vendrell) i cinc Consellers (premsa i propaganda, serveis, acció política i social, organització i joventuts).

– Seccions específiques (Propaganda i secció militar).

– Secció universitària.

– Delegació a la Gran Bretanya.

– Delegació a l´Estat francès.

– Consell permanent.

– Consell nacional.

– Consell de Barcelona circumscripció.

– Consells comarcals.

– Delegacions locals.

– Grups locals integrants per un mínim de cinc militants.

– Consell de Barcelona ciutat, integrat per representants dels districtes.

L´any 1946 s´havien repartit ja 3.000 carnets. L´any 1947 l´Estat Català es va retirar del Front Nacional de Catalunya i al mes de novembre del mateix any es celebra la 1ª Conferència del Front Nacional de Barcelona-ciutat.

Les accions militars del Front Nacional de Catalunya son poc conegudes:

– la nit de l´11 de setembre de 1944 un escamot de la secció militar format per Jaume Martínez i Vendrell, Joan Josep Ferrer i Grau i Ferran Murull i Duran varen escalar la torre de Sant Jaume del transbordador aeri del port de Barcelona i hi penjaren una gran senyera, amb una pistola preparada per fer foc sobre qui intentés treure-la.

– el 23 d´abril de 1945 es va fer una altra operació similar a les torres del temple de la Sagrada Família. En Josep Oriol Paià i Carbonell, Joan Josep Ferrer i Grau i Joan Espinet varen amagar-se tota la nit a l´interior de l´edifici, varen pujar a les agulles i hi penjaren la senyera; per dificultar la retirada de la senyera varen serrar les escales de ferro que conduïen al capdamunt.

– durant el mateix mes d´abril de 1945 es varen pintar nombrosos Sant Jordi amb trepa, als peus del caval hi havien la creu gamada i les fletxes i Sant Jordi amb l´espasa les destrossava.

– al setembre del mateix any es varen enganxar nombrosos cartells, durant una de les enganxades, a la Riera de Sant Miquel, varen ser sorpresos per la policia, durant el tiroteig va morir el militant del FNC Josep Corbella.

– a primers de novembre de 1945 varen intentar penjar una senyera al Palau de la Música Catalana, un mecanisme va desplegar la senyera però per un error mecànic només se´n desplegà una part.

– el 24 de març de 1946 fan esclatar una bomba al Monumento a la Visctoria.

– el 8 de juny de 1946 a l´estadi de Montjuïc hi havia un important partit de fútbol, un escamot de la secció militar format per Jaume Martínez i Vendrell. Emili Boté i Serrat, Joan Josep Ferrer i Grau, Josep Serra i Estruch i Manuel Caballería va portar dues grans senyeres amb l´aparell de rellotgeria per que que s´obrissin durant el partit, aleshores una parella de guàrdies civils varen aturar al grup i Emili Boté fou detingut malgrat duia un subfusell i una pistola, en Boté fou torturat brutalment i fins al cap de dos dies la policia no va localitzar el local de la secció militar a la Riera Alta nº 6, però ja estava buit el local. L´impremta havia estat desmuntada i traslladada a casa d´en Serra i Estruch al carrer Nàpols 309. Al cap d´uns dies varen caure els altres membres del grup: Jaume Martínez i Vendrell, Joan Josep Ferrer i Grau, Josep Serra i Estruch, Alexandre Viladrosa i Mas, Jaume Castells i Lluelles, Gregori Font i Cativiella, Ferran Valls i Mención, Francesc Gonzàlez i Graells, Antoni Romeu i Just, Pere Vegué i Ligoñà, Josep Oriol Domènech i Llavallol, Joan Iranzo i Adrover, i Mercè Oller i Prat; varen ser declarats en rebel.lia: Ferran Murull i Duran, Manuel Camps, Manuel Caballeria i Josep Oriol Paià i Carbonell. Fou incautat el següent material: a Alexandre Viladrosa una pistola Colt i dues Astra amb munició i a més propaganda, a Gregori Font una pistola Mause, munició, 132 pastilles d´explosius i documentació, a Jaume Martínez i Vendrell tres subsfusells, 26 cartutxos de dinamita, detonadors, metxa, 36 paquets d´explosiu plàstic i un revòlver calibre 32. Les condemnes varen ser:

Jaume Martínez i Vendrell: 20 anys.

Joan Josep Ferrer i Grau i Emili Boté, a 15 anys.

Josep Serra i Estruch, Josep Oriol Paià i Carbonell i Gregori Font, a 6 anys.

Jaume Castells i Lluelles i Alexandre Viladrosa i Mas, a 3 anys.

Pere Vegué i Ligoña i Antoni Romeu i Just, a 2 anys.

Mercè Oller i Prat, a 1 any.

Josep Oriol Domènech i Llavallol, Ferran Valls i Mención i Francesc Gonzàlez i Graells, a 6 mesos i un dia.

Joan Iranzo i Adrover, a 6 mesos i un dia de presó menor.

La Secció Universitària del FNC també tingué una activitat prou intensa, va ser creada l´any 1942 i possiblement fou la primera organització que va fer propaganda a la Universitat. Les accions més conegudes foren:

– el 9 de febrer de 1946, “Dia del Estudiante Caido” varen col.locar un petard a la Capella de la Universitat i al cap d´aguns dies varen pintar “Visca Catalunya al Pati de Lletres de la Universitat i varen trencar retrats de Franco y José Antonio.

– a la segona quinzena de febrer varen penjar una senyera de la façana de la Universitat.

– el 5 de març a dos quarts d´una del migdia varen fer esclatar un petard a la Plaça Universitat cantonada Aribau i es va desplegar una senyera i va caure una pluja de fulls signats pel FNC.

La darrera acció propagandística important del FNC fou el 27 d´abril de 1947. Aquell dia es celebrava l´Entronització de la Mare de Deu de Montserrat, aquest acte fou autoritzat pel gobernador civil de Barcelona, Bartolomé Barba, es varen repartir milers de fulls i estampes en català, editats per la comissió Abat Oliba. Aquell dia es varen aplegar a Montserrat entre 70.000 i 100.000 persones. Hi assistiren: Martín Araujo en representació del Caudillo, el gobernador civil de Barcelona, el bisbe de Barcelona, Modrego, el de Solsona, Enrique y Tarancón i el legat pontifici i cardenal de Tarragona, Arce Ochoterena. En mig del acte es varen llançar octavetes, unes signades pel FNC i altres no signades. I al moment culminant una inmensa senyera va ser desplegada a la muntanya, al Gorro Frigi, que va ser col.locada per Joan Espinet i Manuel Fontic. Degut a aquest acció del FNC va ser destituit el gobernador civil de Barcelona, Bartolomé Barba i substituit per Eduardo Baeza Alegría.

El recolzament i reconeixement per part de les potències al.liades del govern de Franco va desmoralitzar als resistents independentistes, el FNC va aturar la seva política d´accions armades i va restar com un partit clandestí. Durant aquesta època va editar les següents publicacions clandestines:

“Per Catalunya”, a partir de desembre de 1946, editada a Sant Just Desvern. Mensual. Tirada de 5.000 exemplars editats en tipografia. De 4 a 8 pàgines. Director: Antoni Andreu i Abelló.

“Horitzons”. Publicació adherida al Front Nacional de Catalunya. Editada a Barcelona en tipografia. Mensual. Tenia 4 pàgines. Va sortir del setembre de 1945 fins el maig-juny de 1946.

“Parers”. Editada a Perpinyà a partir del 23 de març de 1945 amb una tirada de 4.000 exemplars i impresa en tipografia. Tenia 4 pàgines. Directors: Jaume Cornudella i Gaietà Rahola.

“Opinions”. Imprès en tipografia a Perpinyà. Tirada de 4.000 exemplars de periodicitat setmanal. Tenia normalment 2 pàgines. Directors: Jaume Cornudella i Gaietà Rahola.

Per la seva història i pel moment en que va realitzar les seves accions, a l´immediata postguerra, el Front Nacional de Catalunya va patir brutalment la repressió; ara podem pensar que posar una senyera o enganxar cartells son actes de poca envergadura i poc risc, però cal recordar que militants del Front, com Josep Corbella varen morir assassinats per la policia per enganxar cartells i qualsevol militant detingut per la més mínima sospita era brutalment torturat…i en aquella època a la policia no li importava deixar marques de les tortures.

Per altra part alguns dels militants del FNC els veurem més endavant recolzant a grups com EPOCA o FAC.

1 comentari

Filed under Exèrcit Català

FAC FRONT D’ALLIBERAMENT DE CATALÀ

 

Image

FAC FRONT D’ALLIBERAMENT DE CATALÀ

 

………
Cap a finals dels anys 60 l´independentisme estava en un camí sense sortida, el partit hegemònic, el FNC (Front Nacional de Catalunya) havia sofert l´escissió del PSAN (Partit Socialista d´Alliberament Nacional), però les energies no anaven dirigides a una radicalització en l´actuació sino en la definició social.L´any 1969 un grup d´antics militants del Consell Nacional Català varen trobar-se amb un grup que provenia de les JOEC (Joventuts Obreres d´Estat Català) i varen decidir crear una organització armada d´alliberament nacional.Els militants del Consell Nacional Català eren veterans en el combat clandestí i els de les JOEC eren joves excursionistes poc bregats en les lluites clandestines. Al principi només varen fer pintades però els elements més joves aprofitaven les excursions al Garraf i al Montseny per proveir-se d´explossius i les primeres armes varen venir dels assaltaments a “serenos” i membres del Somaten.Des d´un principi el FAC (l´organització s´anomenava tant Front d´Alliberament Català com Front d´Alliberament de Catalunya) es va definir com organització de lluita per l´alliberament nacional i de classe, però la indefenició ideològica era notable.Durant els anys 1969-71 el FAC va fer quasi 100 accions armades, no tenia un grup polític que li donés cobertura i molts cops les seves accions varen ser silenciades per la premsa franquista, la seva activitat era purament militar i ni tan sols editava un butlletí d´informació.
La primera ensopegada va ser l´any 1971, Josep Pascal havia deixat al garatge d´un amic una important quantitat d´explosius, però aquest va ser detingut per contrabandista i la policia al escorcollar el seu garatge va descobrir 216 Kg. de dinamita i 400 metres de metxa. En Pascal va poder fugir però el Tribunal d´Ordre Públic el va jutjar en rebel.lia i el va condemnar a 4 anys de presó per associació il.lícita i 14 per tinença d´explosius.El segon cop va esdevenir el mes de maig de 1972, primer varen ser detinguts en Josep Almeda i Garcia, Josep Calduc i Brabacòs, Jordi Castellà i Solé, Manuel Cruells i Piferrer, Josep Planxart i Martori, Josep Rafel i Carreres de Nadal i Lluís Torner i Pous, alguns d´aquests nacionalistes militaven a l´Estat Català, després d´aquesta caiguda i degut a les tortures policials varen ser detinguts en Carles Garcia i Soler i Ramon Llorca i López, militants del FAC. El germà d´en Carles Garcia va poder avisar als altres membres del grup Alfons Cervera i Hurtado, Josep Digon i Balaguer, Elisenda Romeu i Oller, Estanislau Solà i Pérez i Jordi Soriano que varen poder fugir.

La policia els va acusar dels següents actes de resistència:
– 16 d´octubre de 1970. Explosió d´un artefacte a Radio Nacional i Televisión Española. Al Passeig de Gràcia nº 1 de Barcelona.
– 3 de març de 1971. Atemptat a l´estació de la RENFE a Castelldefels.
– 7 de març. Atemptat a la Delegació d´Hisenda de la Sagrera (Barcelona) que va ocasionar la mort del Guàrdia Civil Dionisio Medina Serrano.
– 3 de juny. Atemptat contra els estudis a Miramar de Barcelona de la Televisión Española.
– 6 de juny. Voladura d´un transformador elèctric al carrer Güell.
– 12 de juny. Bomba contra els Jutjats Municipals de Barcelona.
– 18 de juliol. Tres bombes a diferents sortides ferroviàries de Barcelona.
– 23 d´octubre. Atemptat contra una fincs al carrer Sant Joan Baptista i tres altres contra locals del Movimiento al carrer Madonell.
– al mateix any atemtat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Sants i a la delegació del Ministeri d´Informació i Turisme a Barcelona.
– 28 de febrer de 1972. Atemptat contra els tallers del diari “La Vanguardia Española” i contra els locals del Movimiento dels districtes VII i IX.
– 29 de febrer. Atemptat contra el Banco de Madrid i a la “Quinta Avenida”.
– 1 de març. Artefactes contra el Jutjat d´Instrucció nº 1 i la Magistratura del Treball.
– 2 de març. Atemptat contra la caserna del Regiment d´Artilleria al barri de Sant Andreu i contra un altre establiment militar al carrer Pujades.
– 3 de març. Voladura d´un dels transformadors dela Font Lluminosa de Montjuïc i un altre al Palau de Congressos de la Fira de Mostres.
– 4 de març. Artefacte a les vies del metro de la Plaça de Catalunya.
– 18 de maig. Bomba contra el Monumento a los Caidos a Pedralbes, Barcelona.
A més la policia va trobar 216 Kg de dinamita, 200 metres de metxa, 95 cartutxos de gelamonita 1A, 20 Kg de goma-2, un detonador elèctric a distància i 700 detonadors, tot això en dos amagatalls a Centelles i a Begues.
El mateix Col.legi d´Advocats va protestar per les actuacions de la policia, les declaracions es varen aconseguir per tortura i tota la “causa ordinaria nº 59/72 de la IV Región Militar” només s´aguantava per aquestes declaracions. Les tortures més habituals varen ser el “quiròfan” i la “banyera”, el mateix Ramon Llorca va patir una lesió a la regió lumbar de la columna vertebral.
El judici contrra els militants del FAC va ser convocat per al 25 de setembre de 1972, els advocats defensors varen rebre la notificació només una setmana abans. El fiscal demanava 205 anys de presó per a Ramon Llorca i 180 anys per Carles Garcia, els advocats defensors, Marc Palmés i l´advocat Feliu varen argumentar defectes de forma, defectes processals i la manca de probes, a més a Llorca se li atribuien dos accions ocorregudes el mateix dia a la mateixa hora! ELs acusats varen mantenir una actitud de defensa política que va tallar en sec el Tribunal Militar. En Carles García va ser condemnat a 20 anys de presó i en Ramon Llorca a 30 anys de presó.
El 22 de setembre es produiren tres manifestacions a Barcelona contra els Consells de Guerra. Al matí 500 estudiants es varen concentrar a la cruïlla Aribau Gran Via, al vespre una altra al carrer Parlament i una altra a Sants, aquesta darrera va ser convocada per CCOO (Comissions Obreres), Comissions de Barris, Estudiants de Barcelona, mestres i llicenciats.
El dia 25 de setembre una altra manifestació va aplegar 1.000 persones a la Diagonal-Passeig de Gràcia, el mateix deia el FNC (Front Nacional de Catalunya) va penjar una pancarta amb el lema “Solidaritat FAC” a la Via Laietana entre Rosselló i Provença amb una cadena que va tallar el tràfic durant una hora.
El dia 26 de setembre una altra manifestació de 500 persones es va produir al passeig Maragall, els manifestants es varen defensar amb còctels de la policia, varen ser detingudes varies persones.
A la Catalunya Nord varen aparèixer nombrosos cartells de solidaritat amb els presos, l´”Independent” va publicar un comunicat de l´Accio Regionalista Catalana de solidaritat amb els independentistes.
Cap a l´any 1971 va sorgir un altra grup armat a Catalunya, els CAR “Comandos de Acción Revolucionaria” de marcada ideologia marxista-leninista però sense cap contingut nacionalista. Aquest grup, format a Terrassa, va canviar el seu nom pel de IR (Izquierda Revolucionaria). La seva primera acció va ser l´atracament a la Caixa d´Estalvis de Terrassa a la carretera de Castellar, després va emportar-se material d´impremta de les Escoles de l´estat a Sant llorenç del Munt, la primera bomba va ser a un transformador elèctric a l´Escola Industrial d´Enginyers. Altres varen ser a la seu dels Sindicats a Terrassa, el 15 d´abril de 1972 al Monumento a los Caidos de la Mata, entre Terrassa i la Mura i el 18 de maig varen fer volar un transformador a la carretera de Matadepera i el Jutjat d´ Instrucció de Terrassa. En aquestes accions ambé hi va participar el militant del FAC Estanislau Solà que s´havia escapat de la caiguda dels seus companys. Aquest mateix grup va atracar l´armeria de Sant Pere de Ribes al Garraf d´on es va emportar set escopetes i munició.
Algun dels militants d´aquest grup, com en Jordi Vera varen exil.liar-se i a Bèlgica varen integrar-se al FAC. Aleshores el FAC es va definir com el Partit Comunista de Catalunya, a la primera Assemblea celebrada l´estiu de 1973 a Brusel.les, l´Antoni Morato, antic militant del PSUC va influir en el gir cap a l´esquerra de l´organització, amb una definicio marxista-leninista maoista, es va anomenar un comitè executiu provisional format per Alfons Cervera, Josep Digon, Josep Maria Garcia, Antoni Morato i Elisenda Romeu. Es va començar a editar el butlletí “Catalunya Roja”.
Cap al novembre de 1973 un petit grup del FAC tornava a actuar al interior, concretament a Barcelona, el butlletí “Catalunya Roja” número 4-5 en feia esment i reivindicava la primera acció armada després de la caiguda del 1972: un grup de nous militants estaven fent pintades al carrer Sant Pau amb Paral.lel, els lemes eren “Visca Catalunya Lliure” i “Visca el FAC”, els que feien les pintades anaven recolzats per un escamot de protecció, aleshores d´una escala va sortir un home armat d´un revòlver apuntant als militants que feien les pintades i en tocar un xiulet va venir un vigilant, la ràpida reacció de l´escamot de protecció va permetre l´alliberament dels companys i l´obtenció de dos revòlvers més per l´organització.
Cap el desembre de 1973 el FAC va establir relacions amb el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) i amb sectors escindits d´ETA. De resultes d´aquestes relacions es va organitzar una expopiació, hi varen participar en Jordi Vera i Antoni Morato pel FAC i dos militants del grup GATAZCA, escissió del Front Obrer d´ETA i que més tard varen formar LAIA. L´acció va anar bé, però al fugir amb un taxi robat a un dels militants de GATAZCA se li va disparar l´arma i va ferir al pulmó al seu company, per sort la ferida no va ser greu i l´activista es va poder recuperar. Amb els diners obtinguts amb aquesta acció, 1.200.000 pessetes, tant GATAZCA com el FAC varen poder comprar armes i munició.
Després d´aquesta acció es va decidir enviar a Josep Maria Garcia (“Jepi”) a Perpinyà per preparar la infraestructura a Catalunya Nord, hi va participar molt activament a la tasca en Gilbert Grau, d´aquesta manera es va poder establir a la Catalunya Nord la gran part de l´organitxació.
El mes de maig de 1974, en J. Digon i Balaguer (“Enric”) i Jordi Vera (“Cuqui”) varen baixar a Barcelona per intentar contactar amb Izquierda Revolucionaria, es va intentar un atracament a un banc però l´operació es va malmetre degut a l´aparició de la policia. Una infiltració va provocar que es retirés de nou a Catalunya Nord l´escamot, i junt amb ells varen fugir tres nous militants que havien captat i que la policia havia identificat Josep Carrasco i Castillo, Josep Amézcua i Sànchez i “Stromber”). L´infiltrat era Antonio Arjona, germà d´un militant del FRAP i que va ser detingut per la participació en un atracament, la policia li va prometre la llibertat d´ell i el seu germà si delatava a militants d´Izquierda Revolucionaria i del FAC, a l´últim moment es va arrepentir i va confessar la seva traició a Jordi Vera; d´aquesta manera els militants del FAC varen poder fugir.
El juliol de 1974 IR i el FAC es varen fusionar, en Josep Maria Torres i Freixa “el nen” va integrar-se al Comitè executiu provisional i en Josep López-Camacho va passar a ésser responsable militar dels escamots legals de l´interior.
El FAC va començar a crèixer novament, es varen crear nuclis a Barcellona, Terrassa, Andorra i Perpinyà. En J. Digon, Jordi Vera i Alfons Cervera (“Jaume”) varen ser els creadors d´aquests nous escamots. Les següents accions armades varen ser reivindicades pel butlletí Catalunya Roja nº7:
– 27 d´agost. Atracament a la “Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros” de Masquefa.
– expropiació a una pedrera, es va aconseguir metxa, detonants i explosius.
– expropiació d´una pedrera. Es va aconseguir 200 Kg d´explosiu.
– 10 de setembre. Varen dinamitar la Jefatura Local del Movimiento al carrer València, en commemoració de la Diada Nacional de l´Onze de Setembre.
– 11 de setembre. Bomba contra el consolat de Xile en solidaritat amb el poble xilè, en el primer aniversari del cop d´estat.
– 11 de setembre. Atemptat frustrat contra els Jutjats de Terrassa.
– 11 de setembre. Volat un transformador d´alta tensió a Sabadell.
La caiguda que varen tenir a la tardor de 1974 es va deure quan un grup revolucionari d´origen andalús es va integrar al FAC, aquest grup que estava a cavall entre la delinqüència comuna i l´activitat revolucionària havia participat en nombrosos atracaments: a la “Caja de Ahorros Layetana” de la Santa Coloma, el “banco Hispano Americano” de la Zona Franca, el “Banco Central” de la Via Augusta, la “Caja de Ahorros Layetana” del carrer Jacint Verdaguer i quan varen intentar assaltar l´empresa Armadan SA de Badalona varen haver de fugir a trets de sotsfusell. Tres militants varen ser detinguts després d´un atracament el 21 de gener de 1975, la policia va trobar al cotxe emprat en l´atracament les marques dactilars de Pere Móra i Leon, el qual estava fitxat com a delinqüent comú, després d´unes brutals tortures va descobrir als seus companys Dídac Romero i Pérz i Lluís Guijarro i Guerrero, a la casa d´aquest darrer la policia va trobar una Remington 45, munició, granades de mà, una impressora “vietnamita”, àcid nítric, càmfora i diners de l´organització. Després de ser torturats confessaren a la policia l´existència d´un pis franc al carrer Camp nº 39. 1er pis de Barcelona. La policia va mantenir una vigilància però l´únic que varen aconseguir fou ferir a un advocat, Ferran López i Parea, que creia que el volien atracar i es va defensar. Aleshores la policia va entrar al pis i va trobar un sotsfusell Stein, munició, documents d´identitat falsificats, bombes de mà, i molta propaganda del FAC.
Els altres militants del FAC varen fugir.
En Pere Móra i Leon va ser ingressat a la clínica del Mar però degut a l´extrema gravetat va ser trasladat a la Clínica del Dr. Puigvert a on se li va observar:
– insuficiència renal per hipermatitzants.
– talls diversos a la llengua
– cremades a les cames i peus degut a corrents elèctriques
– nombroses blaus des de la cintura fins els peus
segons la policia les lesions es varen produir durant la detenció, però ningú va poder negar la realitat, la policia havia torturat amb salvatgia al detingut.
El 20 de març de 1975 Elisenda Romeu i el seu marit, l´Alfons varen ser detinguts a Valenciennes per la gendarmeria francesa, varen trobar al cotxe armes i municions. Alfons va ser condemnat a 7 mesos de presó i 2.000 francs de multa i l´Elisenda a cinc mesos de presó.
Durant l´any 1975 es varen produir les següents accions:
– 13 d´abril. Es dinamitat l´edifici de la Magistratura del Trabajo a Barcelona.
– a finals d´abril es posen nombroses senyeres i banderes rojes a Barcelona i el Vallès per commemorar el 1er de Maig.
– 5 de maig. Bomba contra el Banco de Sabadell a Sabadell. I es dinamitat el Monumento a los Caidos als afores de Rubí.
-12 de maig. Es dinamitat el local del Movimiento a Sants. També va explotar una bomba a la Caja de Ahorros Provincial a l´avinguda Meridiana de Barcelona.
Durant el mes de setembre de 1975 fou detingut en Joan Molina i Jiménez per fer pintades del FAC. Després de brutals tortures va donar el nom dels seus companys, 14 persones varen ser detingudes a Terrasssa: Josep Maria Torres i Freixa (el nen), del comitè executiu provisional del FAC, Joan López Camacho (Camacho), responsable militar del Vallès, Josep Plaza Gabarrón, Antoni Torres i Freixa, Manuel Muñoz i Requena (che), Josep Maria Fernàndez i Sansa, Consol Padillo Naves, Francesc Martínez Sanahuja (Banderes), Joan López Garcia, Joan Solà i Gonzàlez i un noi anomenat César, de Rubí.
La policia els va acusar de nombrosos atemptats i de ser la branca catalana d´ETA (p-m), tot ajudant a passar la frontera a José Ignacio Pérez Beotegui (Wilson). La policia va trobar 1.580 bales, 150 cartutxos d´escopeta, 6 mines anti-personal, 330 fulminants elèctrics, 12 rotlles de munició ràpida i lenta, 8 caixes de munició per armes de gas, 60 cartutxos de goma-2, 30 d´altres classes d´explosius, 4 escopetes de doble canó retallades, 1 escopeta d´un sol canó, 2 sotsfusells “Naranjeros” amb carregadors i munició, 8 pistoles de diferents calibres i models, un 22 americà amb silenciador i teleobjectiu, una pistola-metralladora, una bomba de mà, un revòlver de gas, 100 càpsules de cianur, 1 “scaner” per captar les emisores de la policia, dues multicopistes una màquina d´escriure, un cotxe Simca 1000, dues motos i nombrosa propaganda del FAC.
A Barcelona varen ser detingudes 6 persones més, Joan Xic, Pere Cuenca, Bertran (Macis), i una nois que varen deixar el seu pis al carrer de Santa Anna a un escamot del FAC. En total a les acaballes de l´any 1975, 25 militants del FAC estaven a les presons espanyoles.
Uns pocs varen poder fugir a França, com Cèsar Algora (lLuís) i Isabel Martos (Tena). En Josep Digon i Cèsar Algora foren detinguts per la Gendarmeria francesa a Sant llorenç de Cerdans i condemnats per portar armes, varen passar 6 mesos a la presó i en Josep Digon després va ser expulsat a Bèlgica. El grup de Catalunya Nord es va haver de disoldre.
El 5 d´abril els militants d´ETA de la presó de Segòvia es varen fugar, amb ells hi anaven en Carles Garcia i Solé i Ramon Llorca, quasi tots varen ser capturats però en Carles i tres altres dels fugats es varen poder escapar a França i foren deportats a l´illa d´Yeu, d´on es tornaren a escapar i residiren a Perpinyà fins que l´amnistia els va permetre tornar al Principat.
A finals de 1976 alguns militants del FAC varen decidir crear una organització política el MRC Moviment Revolucionari Català, la seva idea era fusionar-se amb el PSAN-Provisional i el Col.lectiu Comunista Català i més endavant amb el PSAN, d´aquest intent de fusió va sorgir un document “Per una nova orientació política al si del moviment obrer i popular català” amb data de l´abril de 1977.
Els altres militants varen intentar reconstruir el FAC i durant el mes de novembre de 1976 varen fer vàries accions:
– bomba a l´entrada del metro de l´estació Tarragona de Barcelona.
– bomba contra les oficines de “Roca Radiadores”.
– artefacte contra els arxius del jutjats vells de Barcelona.
– bomba (desactivada) a la claveguera del carrer Provença cantonada Via Laietana.
Pel febrer de 1977 la policia va desarticular al grup, foren detinguts:

Joan Lòpez Camacho, Lluís Guijarro Guerrero, Joaquim Sardà i Montoliu, Francesc Romero i Rivera, Jordi Company i Querol, Jordi Delgado i Vives, Marta Bonet i Farran, Joan Contreras i Cruz, Anna Maria Viana i Ondiviela, Elisenda Cubells i Sacristà i Francesc Vàzquez i Morilla. La policia els va incautar 87 cartutxos de dinamita i 5 rotlles de metxa a un refugi que tenia en lluís Guijarro a la Conreria, Badalona; a Marta Bonet li varen trobar al seu domicili del carrer Vallespir nº 139-2on-3ª 54 cartutxos de dinamita, una pistola FN-Browning del 7’65 i 29 bales, una carabina del calibre 22 amb silenciador i municions.
A partir d´aquella caiguda es pot parlar de la desaparició del FAC, el MRC va durar una mica més però no gaire més, la “Reforma” política va deixar desorientats als seus militants i sense objectius. L´anys 1977 es pot considerar com l´any de la seva dissolució. El FAC va ser una organització molt infiltrada per la policia i encara avui hi han dubtes sobre alguns dels seus integrants per delators i confidents. Els militants presos sortiren al carrer gràcies a l´Amnistia del 1977.

 

1 comentari

Filed under Exèrcit Català

Declaració de la independència de Catalunya. “Macià, la seva actuació a l’estranger”

Declaració de la independència de Catalunya

Catalans!
El Govern Provisional de Catalunya, inspirant-se en el dret de Catalunya a la seva sobirania nacional, dret que, com els de tots els pobles, no prescribeix i està per damunt de tota usurpació per forta i duradora que sigui. Declara Catalunya independent, i tenint en compte que cada vegada que la voluntat de la majoria del poble català ha pogut expressar-se lliurement, s’ha manifestat de manera evident a favor de la República Catalana, i tenint en compte que aquest dret fonamental i etern de Catalunya a governar-se ella mateixa ha estat, avui, usurpat per la força del govern espanyol, opressor de la pàtria catalana. S’aixeca en armes, amb el recolzament de l’exèrcit de braus voluntaris catalans i de la generosa Legió Italiana de Voluntaris per la Llibertat dels Pobles, contra tota força d’ocupació. Es compromet a no deixar les armes fins a l’obtenció i consolidació d’aquests dret fonamental i tots els altres drets de Catalunya.

Exigeix, pel fet d’aquesta proclamació, l’obediència i el respecte més estricte de part de tots els catalans, usant un dret que posseeix sempre i en qualsevol moment.

Assegura en tots els llocs reconquistats on pugui establir-se lliurement, la llibertat de tots els ciutadans sense distinció de posició, ni classe, o de tendència política, social o religiosa i es compromet a vetllar per la prosperitat moral i material de tots els ciutadans en la mesura de la seva força i el seu poder.

El Govern Provisional de Catalunya, en aquest moment històric i solemne en el qual recomença la Història del seu poble, en una confiança il.limitada, però també amb l’angoixa de qui s’endinsa en un camí sagnant i dicífil com el que hem iniciat. Demana, en dret de justícia i per la seva aspiració a treballar per la pau internacional, que totes les nacions lliures del món, vulguin reconèixer i ajudar, no fos més que moralment, la independència nacional de Catalunya.

I espera que la nació catalana, pel seu honor i la seva grandesa, pel coratge i l’esperit de sacrifici dels seus voluntaris, sabrà mantenir-se digna davant d’ella mateixa i davant el món sencer i que sabrà acomplir el destí que li és reservat i que l’espera.

“Macià, la seva actuació a l’estranger” Josep Carner-Ribalta i notes de Ramon Fabregat. Edicions Catalanes de Mèxic, Autors Associats. Mèxic DF. 1952, pp.70-71.

Deixa un comentari

Filed under Exèrcit Català

Discurs de Pau Clarís. 1640

Discurs de Pau Clarís. 1640

(…) Heu escoltat atents la prèdica d’aquest meu docte prelat. Ara us prego, com a ciutadà particular, que escolteu els meus raonaments i, com a cap de la vostra Junta, us encarrego que examineu la substància d’aquestes i d’aquelles paraules, car jo sé que la meva opinió no prendrà forces en la meva autoritat per a persuadir-vos, ans en si mateixa . No crec que aquest baró que heu escoltat pensi diferentment del consell que us ofereix. No penso pas tan impiament, ni m’avindré a entendre que és el pastor mateix el qui mena les ovelles a l’estació del llop. Ans arribo a persuadir-me que aquells homes alletats per la servitud ignoren del tot aquella disposició i llibertat de l’ànim que ha de menester el vertader repúblic , per ventura el més prudent, o el més temperat, de tots els qui som ací. No, per cert, l’avantatge que ens porta no és altre que haver perdut el sentiment de tan exercitada la paciència en d’altres oprobis, puix que, com a nobilíssims catalans, voleu regular les vostres accions per la norma de les humilitats i llagoteries d’un home, antic cortesà. Heus ací Catalunya, esclava d’insolents; els nostres pobles com a amfiteatre de llurs espectacles; els nostres béns, botí de llur ambició; els nostres edificis, matèria de llur ira; els camins, esdevinguts segurs per la indústria de les nostres justícies, ara tornen a ésser infestats; les cases dels nobles els serveixen de fàcils hostatgeries; llurs sostres d’or i de pintures precioses cremen llastimosament en llurs fogueres. Però, com han de tractar amb reverència els palaus els qui no es refusen a ésser incendiaris de temples i doncs, davant totes aquestes desgràcies, n’hi ha que pretenen ara de persuadir-nos d’amples negociacions i mansuetuds. Vertaderament, el qui corregeix el foc amb delicades vares, més aviat l’ajuda que no pas el castiga. Divina cosa és la clemència; però, tocant a l’honra de sa casa, Crist mateix ens ensenya de descenyir-nos el cordill contra els seus enemics fins a tirar-los-en fora. Diu que hem d’emprar mitjans suaus; això és, sens dubte, acusar la nostra justificació.

Quant de temps fa, senyors, que patim? Des del 1626 aquest nostre país serveix de quarter de soldats. Pensàrem que el 1632, amb la presència del nostre príncep. les coses millorarien, i ens deixà amb major confusió i tristor: en suspens la República, imperfectes les Corts. Abans els suaus mitjans no s’acabessin, llargs dies pregàrem, ploràrem i escrivírem. Però ni els precs trobaven clemència, ni les llàgrimes consol, ni resposta les lletres. Rompre les venes al primer batec dels polsos, no ho aprovo. Vegeu, però, senyors, que molt dissimular amb els mals és augmcntar-ne la malícia: allò que ara podreu estroncar amb una demostració generosa, no ho adobareu pas després amb molts anys de resistència. Com més us encareix la pietat del vostre príncep, tant més hem d’assegurar-nos que no castigarà la defensa com a delicte. Perquè l’àliga sigui la sobirana entre els ocells, no pas per això deixa d’armar d’urpes i de bec els altres ocells inferiors; jo crec que no és perquè hi competeixin, ans perquè puguin conservar-se. Els homes van fer els reis i no pas els reis als homes; els homes els van fer homes, perquè, si ells mateixos s’haguessin fet, més altament s’haurien fabricat. És clar: puix que essent ells a la fi homes fets per ells, a alguns, oblidant llur principi i llur f i, els sembla que amb la porpra han vestit una altra natura. Jo no comprenc pas dins aquesta generalitat tots el prínceps , ni pròpiament el nostre rei, ans reconec en la seva reial persona virtuts dignes d’amor i reverència. Però sigui’n il·lícit; de dir que, per al vassall afligit, tant se val que el govern es malmeti per malícia o per ignorància. Per a nosaltres, senyors, tals són els eíectes . Ací disputem de la causa, puix que, si veiem que per mitjans fàcils caminem vers la nostra perdició, ens convé mudar de via. Ja no cal ventilar si és que ens cal defensar-nos: ja ho ha determinat la fúria de qui ve a cercar-nos; sinó que hem de creure que no solament és conveniència tem-poral , sinó ans obligació en què ens ha posat la natura; són els mitjans allò que ara sembla més difícil de trobar. Enteneu, senyors, que ningú no es troba amb la perla en la superfície del mar. (…) Digueu-me: si és veritat que a tot Espanya són comunes les fatigues d’aquest imperi, com dubtarem que també sigui comú el desplaer de totes les seves províncies? Una ha de ser la primera que es queixi i una la primera que trenqui els llaços de l’esclavitud; a aquesta seguiran les altres. Oh !, no us excuseu pas vosaltres de la glòria de començar primer! Biscaia i Portugal ja us han fet senyals; no és pas de creure que ara callin de satisfetes, sinó de respectuoses; també la seva redempció està a càrrec de la vostra gosadia. Aragó, València i Navarra, és ben veritat que dissimulen les veus^ però no pas els sospirs. Ploren tàcitament llur ruïna; í qui dubta que, quan sembla que són més humils. estiguin més a la vora de la desesperació? Castella, superba i miserable, no aconsegueix un petit triomf sense llargues opressions. Demaneu als seus habitants si no viuen envejosos de l’acció que portem per a la nostra llibertat i defensa. Doncs, si aquesta consideració us promet aplaudiment i aliança dels regnes d’Espanya, no em sembla més difícil la dels seus auxiliars. Dubteu de la protecció de França, essent una cosa indubtable? Digueu: de quin cantó us ve el dubte? (…) Anglesos, venecians i genovesos, en Castella només hi estimen el propi interès; la busquen com a pont pel qual passen a llurs repúbliques l’or i la plata; si els seus tresors prenguessin un altre camí, aquell mateix dia haurien cessat llur amistat i aliança. Els atentíssims holandesos no hauran de veure amb mals ulls que repetim les petjades per on van caminar gloriosament a llur llibertat, ni ens negaran tampoc les assistències, si els les demanem, subministrades aquests dies a altres nacions, ja que, un cop introduïda la guerra a Espanya, els socors de Flandes hauran de ser més contingents, i tot això és favorable als seus designis. (…)

 

Qué és el que us manca, catalans, si no és la voluntat? No sou, vosaltres, descendents d’aquells famosos homes que, després d’haver estat obstacle a la supèrbia romana, també van ésser assolí a la felicitat dels africans? No guardeu encara relíquies d’aquella sang famosa dels vostres avantpassats, que van venjar les injúries de l’imperi oriental que subjugava Grècia? I dels mateixos que després, contra la ingratitud dels Paleòlegs, en reduït nombre us vau estendre donant per segona vegada lleis a Atenes? Qui us ha convertit en uns altres? Jo no ho crec pas; sinó que penso que sou els mateixos i que no trigareu gens més a semblar-ho que el que tardi la fortuna a donar justa ocasió al vostre enuig. I quina de més justa en podríeu esperar que la de redimir la vostra Pàtria? (…) Si us detura la grandesa del Reí Catòlic, apropeu-vos-hi amb la consideració i li perdreu la por. (…) No veieu la potència del vostre Rei quants anys fa que pateix? Més aviat podríem dir, a la vista de les seves ruïnes, que la seva grandesa s’ha de mesurar per allò que ha perdut i no pas per allò de què ha fruït; tant és el que cada dia se li va perdent de nou. Si voleu places, moltes us n’oferiran Flandes i Llombardia, apartades ja de la seva obediència. Si voleu regions, pregu’nteu-ho a unes Indies i a les altres. Si voleu armades, el mar i el foc us en donaran raó. Si capitans, respondrà per ells la mort o el desengany. Alguns filòsofs han pensat, amb Pitàgoras, que les ànimes passen d’uns cossos als altres. I, certament, ho podem afirmar dels polítics en les monarquies, on sembla que la felicitat que anima llurs cossos, en deixar-los cadàvers, passa a donar esperit i alè a d’ altres nacions oblidades: tal podem esperar que ens succeeixi. (…) Jo no sóc d’opinió que armeu els vostres naturals perquè, seguint el seu enuig, representeu batalles contin-gents. No dic que amb excessos sol·liciteu la indignació del rei; no dic que negueu a S. M. el nom de senyor; però dic que, prenent les armes amb ardidesa, procureu defensar-hi la vostra justíssima llibertat, els vostres honrats furs; que poseu guarnicions a les vostres viles i ciutats, que fortifiqueu allò que és feble, que repareu allò que és fort; que generosament demaneu satisfacció dels delictes d’aquests bàrbars que us oprimeixen; que aconseguiu llur allunyament de la nostra regió i el descans de la Pàtria. I que, si no l’aconseguiu, l’executeu vosaltres; aquest és el meu parer. O que, si també trobeu dura aquesta resolució, en aquest punt tractem tots plegats de desemparar i deixar d’un cop la miserable província a d’ altres homes més venturosos. I si a mi, com aquell que més tendrament viu sentit les vostres llàstimes, em teniu per un company pesat quan amb aquesta llibertat us parlo, o si a algú li sembla que per més exempt del perill us hi duc més fàcilment, dic, senyors, que cedeixo tota l’acció que tinc al vostre govern. Torneu en bona hora als peus del vostre príncep, ploreu-hi: atieu amb la vostra humilitat la insolència dels qui us persegueixen, i sigui jo el primer acusat en els seus tribunals. Llanceu al mar furiós del seu enuig aquest perniciós Jonàs; que, si amb la mort havia de cessar la tempesta i el perill de la Pàtria, jo mateix, des d’aquest lloc on em vau posar per mirar pel bé de la República, caminaré a la presència de l’enutjat monarca arrossegant cadenes, per ésser davant d’ella odiosíssim fiscal i acusador de les meves pròpies accions. Mori jo, mori infamement, i respiri i visqui l’afligida Catalunya».

Deixa un comentari

Filed under Exèrcit Català